Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1751 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-29
Data wejscia w życie:2011-12-31
Data obowiązywania:2011-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1751 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 295                — 17267 —                Poz. 1751


1751

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i  na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.  U. Nr 208, poz. 1241) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wzory znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i  informacyjnych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. § 2. Ustala się następujące znaki nakazu zobowiązujące do poruszania się w  kierunku zgodnym ze strzałkami:

1) A-1 Nakaz jazdy w prawo;

2) A-2 Nakaz jazdy w lewo;

3) A-3 Nakaz jazdy na wprost. § 3. Ustala się następujące znaki zakazu:

1) zakazujące poruszania się w konkretny sposób lub na konkretnym sprzęcie: a) B-1 Zakaz chodzenia pieszo, b) B-2 Zakaz jazdy na sankach, c) B-3 Zakaz jazdy na snowboardzie, d) B-4 Zakaz jazdy skuterem śnieżnym, e) B-5 Zakaz jazdy na nartach, f) B-6 Zakaz podchodzenia na nartach;

2) zobowiązujący do zatrzymania się B-7 Stop. § 4. 1. Ustala się następujące znaki ostrzegawcze:

1) ostrzegające o wystąpieniu na trasie konkretnych zagrożeń: a) C-1 Zwężenie na trasie, b) C-2 Skrzyżowanie tras, pierwszeństwo mają poruszający się z prawej strony, c) C-3 Niebezpieczny zakręt w lewo, d) C-4 Niebezpieczny zakręt w prawo, e) C-5 Skrzyżowanie z  trasą wyciągu o  wysokim prowadzeniu liny, f) C-6 Pracujące urządzenie zaśnieżające, g) C-7 Niebezpieczeństwo wypadnięcia z trasy lub spadnięcia, h) C-8 Uwaga piesi;

2) ostrzegający o  niesprecyzowanym zagrożeniu C-9 Inne niebezpieczeństwo;

1) 2)

3) ostrzegające o  wejściu na teren zagrożony zejściem lawin: a) C-10 Wejście na teren zagrożony lawinami, b) C-11 Bezpośrednie zagrożenie lawinami, dalsze przejście lub przejazd zagraża życiu i zdrowiu.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być prezentowany na przenośnych bannerach z  dopiskiem „Uwaga zwolnij” lub „Uwaga wypadek”.

3. Znaki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zawierać napisy również w języku innym niż język polski. § 5. Ustala się następujące znaki informacyjne:

1) informujący o  miejscu, gdzie znajduje się punkt ratownictwa narciarskiego D-1 Punkt ratownictwa narciarskiego;

2) informujące o  granicach narciarskich tras zjazdowych: a) D-2 Oznaczenie lewej granicy narciarskiej trasy zjazdowej, b) D-3 Oznaczenie prawej granicy narciarskiej trasy zjazdowej;

3) informujące o przebiegu biegowych i narciarskich tras zjazdowych lub nartostrad: a) D-4 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady, b) D-5 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy, c) D-6 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z  numerem trasy i możliwością umieszczenia nazwy trasy, d) D-7 Oznaczenie przebiegu trasy biegowej. § 6. 1. Wzory znaków, o których mowa w § 2—5, określa, z zastrzeżeniem ust. 2, załącznik do rozporządzenia.

2. Wzory znaków informujących o granicach oraz przebiegu narciarskich tras biegowych i  narciarskich tras zjazdowych lub nartostrad w  każdym przypadku należy dostosować pod względem kolorystycznym do sposobu oznaczania stopnia trudności tras lub nartostrad. § 

7. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 31 grudnia 2011 r.2) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 6 maja 1997  r. w  sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w  górach, pływających, kąpiących się i  uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które traci moc w zakresie dotyczącym obowiązywania na trasach narciarskich znaków zakazu, ostrzegawczych oraz informacyjnych z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.  U. Nr  248, poz. 1491).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1751 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1752 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1750 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1749 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1748 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1747 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1746 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1745 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-04 poz. 7

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1752

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-19 poz. 286

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-26 poz. 102

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1777

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.