Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 207 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-02-24
Data wydania:2011-02-08
Data wejscia w życie:2011-03-11
Data obowiązywania:2011-03-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 207 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 40                — 2768 —                Poz. 207


207

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) poświadczenie bezpieczeństwa — dokument uprawniający do dostępu do informacji niejawnych, wydany po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „§

6. Ogłoszenia, o których mowa w § 4 i 5, zamieszcza się na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.”;

3) w § 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na podstawie ogłoszeń, o których mowa w § 4 i 5, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza, odpowiednio, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy ogłoszenie o przyjmowaniu do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, zwane dalej „ogłoszeniem”.”,

1)

b) w ust. 2 w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie: „f) wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: „§ 7a.

1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego — na podstawie liczby kandydatów do służby, którzy złożyli wymagane dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, oraz minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w danym terminie — może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości składania tych dokumentów przez kandydatów do służby.

2. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego informację o tym zamieszcza, odpowiednio, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza ją w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy, wskazując okres, na jaki wstrzymano możliwość składania tych dokumentów.”;

5) w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) przeprowadzenia testu wiedzy kandydata do służby z zakresu zagadnień dotyczących funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego;”;

6) w § 12 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) osób podlegających kwalifikacji wojskowej;”;

7) po § 13 dodaje się § 13a i 13b w brzmieniu: „§ 13a. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 6, przeprowadza się w stosunku do kandydatów do służby, którzy uzyskali pozytywny wynik z etapu, o którym mowa w § 11 pkt

5. § 13b.

1. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 8, przeprowadza się w stosunku do kandydatów do służby, którzy uzyskali pozytywny wynik z etapów, o których mowa w § 11 pkt 1—7, oraz największą liczbę punktów, uwzględniając minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 207 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 212 z 20112011-02-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 211 z 20112011-02-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 210 z 20112011-02-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 209 z 20112011-02-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 208 z 20112011-02-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 206 z 20112011-02-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 205 z 20112011-02-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 204 z 20112011-02-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-29 poz. 1030

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-24 poz. 208

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1205

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.