Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 269 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie świadczeń przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska przeniesionemu do pracy w innej miejscowości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-10
Data wydania:2011-02-24
Data wejscia w życie:2011-03-25
Data obowiązywania:2011-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 269 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3288 —                Poz. 269


269

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie świadczeń przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska przeniesionemu do pracy w innej miejscowości Na podstawie art. 125 ust. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, zwanego dalej „członkiem korpusu służby cywilnej”, a miejscowością, do której jest przenoszony, warunkującą udostępnienie mieszkania albo zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego;

2) powierzchnię mieszkania udostępnianego członkowi korpusu służby cywilnej albo sposób ustalania maksymalnej wysokości zwrotu kosztów najmu lokalu mieszkalnego;

3) maksymalną wysokość zwrotu kosztów przejazdu i przewozu mienia związanych z przeniesieniem oraz sposób ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą”;

4) sposób przyznawania oraz wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 6 i 7 ustawy. §

2. Członkowi korpusu służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości przysługuje mieszkanie udostępnione przez urząd albo świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania przeniesionego członka korpusu służby cywilnej a miejscowością, do której jest czasowo przenoszony, wynosi co najmniej 30 kilometrów między granicami administracyjnymi tych miejscowości.

1)

§ 3.

1. Powierzchnia użytkowa mieszkania udostępnianego czasowo przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej jest uzależniona od liczby członków rodziny przenoszących się z członkiem korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem jego samego, i wynosi:

1) dla 1 osoby — od 25 m2 do 40 m2,

2) dla 2 osób — od 35 m2 do 50 m2,

3) dla 3 osób — od 45 m2 do 60 m2,

4) dla 4 osób — od 55 m2 do 70 m2,

5) dla 5 osób — od 65 m2 do 80 m2 — a w razie przenoszenia się większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się dolną i górną granicę przedziału powierzchni użytkowej mieszkania, o której mowa w pkt 5, o 10 m2.

2. Jeżeli członkiem rodziny przenoszącym się z członkiem korpusu służby cywilnej jest osoba niepełnosprawna lub osoba powyżej

75. roku życia wymagająca stałej opieki, dolną i górną granicę przedziału przysługującej powierzchni użytkowej mieszkania powiększa się o 10 m2. §

4. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej mieszkania udostępnianego czasowo przeniesionemu członkowi korpusu służby cywilnej jako jego członków rodziny uwzględnia się:

1) małżonka;

2) dzieci własne i małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na jego utrzymaniu do czasu ukończenia

18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej — do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie

25. roku życia, chyba że przed osiągnięciem takiego wieku orzeczono o ich całkowitej niezdolności do pracy;

3) rodziców przeniesionego członka korpusu służby cywilnej i rodziców małżonka będących na jego wyłącznym utrzymaniu lub którzy ukończyli

75. rok życia albo ze względu na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy są niezdolni do podjęcia zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające. §

5. Przeniesiony członek korpusu służby cywilnej może złożyć dyrektorowi generalnemu urzędu lub kierownikowi urzędu oświadczenie o rezygnacji z mieszkania, o którym mowa w § 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przeniesieniu.

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 269 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 272 z 20112011-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 271 z 20112011-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 270 z 20112011-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 268 z 20112011-03-10

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 267 z 20112011-03-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 266 z 20112011-03-10

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

  Jestem poborcą skarbowym zatrudnionym na pełnym etacie. Moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji. Prowizja zależy od efektywności pracy (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie urzędnika skarbowego

  Chciałbym się zapytać jak wygląda kwestia dodatkowej pracy. Tzn. jestem zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu w urzędzie skarbowym, mam możliwość dostania dodatkowej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 180

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 425

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-14 poz. 1250

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-26 poz. 1067

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.