Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 276 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-10
Data wydania:2011-02-28
Data wejscia w życie:2011-04-01
Data obowiązywania:2011-04-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 276 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 53                — 3336 —                Poz. 276


276

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 oraz z 2008 r. Nr 191, poz. 1175) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podmioty wdrażające, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 mar1)

ca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przekazują Ministrowi oraz agencji płatniczej deklarację gotowości wykonywania zadań instytucji zarządzającej oraz poddania się przeprowadzanemu przez agencję płatniczą audytowi systemu zarządzania i kontroli.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Podmiot wdrażający, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1, przekazuje Ministrowi deklarację gotowości wykonywania zadań instytucji zarządzającej po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego potwierdzającego tę gotowość.”;

2) w § 17 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni — do dnia 15 lutego każdego roku;

2) roczny plan audytu wewnętrznego na dany rok — do dnia 15 stycznia każdego roku;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 276 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Organy nadzoru budowlanego

  Czy i jakie uprawnienia ma Wojewoda w sprawach cofnięcia nakazu rozbiórki w celu uzupełnienia dokumentów, bądź przywrócenia terminu na uzupełnienie dokumentów?

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

  Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal (...)

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Moja firma (państwowy zakład budżetowy) podjęła inwestycję budowlaną. W związku z tym zobowiązaliśmy się w umowie z wykonawcą na powołanie z naszej strony inspektora (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-27 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-16 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1067

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.