Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 2011 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-11
Data wydania:2011-02-04
Data wejscia w życie:2011-03-15
Data obowiązywania:2011-03-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 2011 - Strona 3


Strona 3 z 5

Dziennik Ustaw Nr 54                — 3344 —                Poz. 278


b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w formie elektronicznej, mając na względzie identyfikację rolnika oraz zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.”;

11) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 26. W przypadku śmierci albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej lub płatności do pomidorów do dnia poprzedzającego dzień doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przyznaje się z urzędu spadkobiercy albo następcy prawnemu, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową.”;

12) w art. 27: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec rolnik, do którego decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują następcy prawnemu.”, b) w ust. 4: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza — w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo”, — dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku: a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: — potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

— potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a—4c w brzmieniu: „4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 4b. Następca prawny rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1a, składa wniosek o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji. 4c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4b, następca prawny dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 4a — oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.”, e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Zgoda, o której mowa w ust. 5, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.”, f) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, decyzja, o której mowa w ust. 1 i 1a, wygasa z mocy prawa.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 2011 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 285 z 20112011-03-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt K 23/09

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 284 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 283 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 282 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 281 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 280 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny"

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 279 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-02 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-20 poz. 368

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone wart. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-12 poz. 1399

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.