Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 2011 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-11
Data wydania:2011-02-04
Data wejscia w życie:2011-03-15
Data obowiązywania:2011-03-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 2011 - Strona 4


Strona 4 z 5

Dziennik Ustaw Nr 54                — 3345 —                Poz. 278


13) w art. 31a: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009, jest właściwy do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wskazanych w rozporządzeniu nr 73/2009 w załączniku II, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kontrolą wymogów”, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku konieczności wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, poza obszarem działania powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1, lekarz ten upoważnia do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do czynności kontrolnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”, c) w ust. 8 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) pobierania próbek do badań;”, d) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „13. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymogi wskazane w rozporządzeniu nr 73/2009 w załączniku II, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaj przeprowadzanych kontroli, z uwzględnieniem kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli.”;

14) art. 31b otrzymuje brzmienie: „Art. 31b.

1. Główny Lekarz Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustala czynniki do analizy ryzyka, na podstawie których jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli, o których mowa w art. 31a ust. 1, oraz liczbę gospodarstw, które zostaną objęte tymi kontrolami.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa określą, w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy Agencji i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 31a ust. 1.”;

15) w art. 37a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. W przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, stosuje się art. 29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.2)).”;

16) w art. 37b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, a w przypadku gdy drobna niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli na podstawie art. 31a ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.”;

17) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezes Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.”. Art. 2. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) w art. 68 uchyla się ust.

2. Art. 3. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 2011 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 285 z 20112011-03-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt K 23/09

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 284 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 283 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 282 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 281 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 280 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny"

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 279 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-02 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-20 poz. 368

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone wart. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-12 poz. 1399

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.