Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 281 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-11
Data wydania:2011-03-01
Data wejscia w życie:2011-03-26
Data obowiązywania:2011-03-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 281 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 54                — 3351 —                Poz. 281


281

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych Na podstawie art. 99b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. Nr 87, poz. 562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 1, 2, 4, 6 i 7;

2) w § 3: a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) w razie potrzeby wydaje mu, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie przez podległego pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego, w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego;

6) po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt 1—5, przesyła jego wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje go do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe, określone w etacie jednostki wojskowej i odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy, w terminie ustalonym z tym dowódcą.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie sprawdzenia warunku określonego w art. 99a ust. 6 pkt 3 ustawy, następuje w razie takiej potrzeby w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub w ramach prowadzonego przez niego zwykłego postępowania sprawdzającego.”;

1)

3) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wydaje mu, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje do wojskowego komendanta uzupełnień o spowodowanie przeprowadzenia przez podległego mu pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego, w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego, o ile czynności te nie zostały dokonane w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5;”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.

1. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w przypadku istnienia w jednostce wojskowej wolnego stanowiska służbowego, na które można nadać przydział kryzysowy, wykonuje czynności określone w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w § 4 ust. 1 i

2. 2. W przypadku istnienia wolnego stanowiska służbowego do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej w innej jednostce wojskowej niż ta, w której pełni on czynną służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, wykonuje czynności określone w § 3 ust. 1 pkt 2, a następnie kieruje tego żołnierza do dowódcy jednostki wojskowej, właściwego do zawarcia kontraktu, w celu przeprowadzenia przez niego czynności określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 4 ust. 1 i 2.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części „WNIOSEK” po akapicie drugim, po wyrazach „poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego.” dodaje się od nowego akapitu następujące wyrazy: „Ponadto oświadczam, że:

1) nie byłem karany/nie byłam karana2) za przestępstwo umyślne;

2) jestem zatrudniony/zatrudniona2) w …………… ......................... od …….....………………, obecnie na stanowisku ….…….……….................….…”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 281 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 285 z 20112011-03-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt K 23/09

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 284 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 283 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 282 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 280 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny"

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 279 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy"

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 20112011-03-11

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Odpowiedzialność pracownicza głównego księgowego

  Czy można podpisać umowę z główną księgową o odpowiedzialności za wykonywanie określonych obowiązków, w zakresie rachunkowości, przewidzianych ustawą?

 • Cudzoziemiec jako członek rady nadzorczej

  Grupa akcjonariuszy spółki akcyjnej, reprezentująca jedną piątą kapitału wybrała do rady nadzorczej członka, który jest cudzoziemcem nie znającym języka polskiego. (...)

 • Wykonywanie gwarancji po zamknięciu firmy

  Prowadziłem działalność gospodarczą polegająca na montażu instalacji kominkowych. Zaprzestałem prowadzenie działalności całkowicie wyrejestrowując tą działalność (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 890

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.

 • Monitor Polski 2001 nr 18 poz. 305

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1751

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-24 poz. 496

  Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.