Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 284 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-11
Data wydania:2011-03-04
Data wejscia w życie:2011-03-26
Data obowiązywania:2011-03-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 284 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 54                — 3359 —                Poz. 284


284

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z 2009 r. Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1590) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zwany dalej „egzaminem”. § 2.

1. Zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej „zespołem”, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, opracowuje test składający się z zestawu 100 pytań zawierający po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, zwany dalej „testem”, wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczące sposobu rozwiązania zadania problemowego, zwanymi dalej „wytycznymi” do zadania.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, zespół wykonuje na posiedzeniach. § 3.

1. Każdy członek zespołu zgłasza podczas posiedzenia:

1) propozycje pytań testowych na egzamin, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; do każdego pytania testowego wskazuje prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy, zgodnej z wykazem tytułów aktów prawnych lub zalecanej literatury ogłaszanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka;

2) propozycje zadania problemowego na egzamin.

2. Każdy członek zespołu zgłasza podczas posiedzenia propozycje pytań i zadań problemowych, o których mowa w ust. 1, na piśmie i na informatycznym nośniku danych. § 4.

1. Członkowie zespołu uzgadniają wspólnie treść pytań testowych oraz zadania problemowego. W razie rozbieżności ostateczne brzmienie testu, zadania problemowego oraz zestawów pytań ustala się w drodze głosowania. Decyduje większość głosów.

2. Po sporządzeniu testu i opracowaniu zadania problemowego zespół sporządza wykaz prawidłowych odpowiedzi oraz wytyczne. §

5. Przewodniczący zespołu sprawdza, czy wykaz prawidłowych odpowiedzi jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. W przypadku zmiany stanu prawnego zespół sporządza nowy wykaz prawidłowych odpowiedzi. §

6. Przewodniczący zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi na piśmie i na informatycznym nośniku danych, niezwłocznie po ich opracowaniu. § 7.

1. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z wytycznymi przechowuje się w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i kartami odpowiedzi oraz zadanie problemowe z wytycznymi są przechowywane i drukowane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

3. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i kartami oraz zadanie problemowe z wytycznymi, odrębnie zapakowane i oznaczone, są przekazywane Komisji w liczbie odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu, powiększonej o sześć egzemplarzy zapasowych, z których jeden egzemplarz zapasowy testu i jeden egzemplarz zapasowy zadania problemowego jest przeznaczony dla przewodniczącego Komisji. § 8.

1. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z wytycznymi są przekazywane przez Ministra Sprawiedliwości w formie przesyłki przewodniczącemu Komisji w obecności jednego z członków Komisji za potwierdzeniem odbioru, nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie ich treści.

2. Przesyłki, o których mowa w ust. 1, są odbierane przez przewodniczącego Komisji i przynajmniej jednego członka Komisji za pokwitowaniem odbioru. Osoby odbierające przesyłkę sprawdzają, czy nie została ona naruszona w sposób umożliwiający ujawnienie treści testu lub wykazu prawidłowych odpowiedzi, lub zadania problemowego, lub wytycznych. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę. §

9. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego zespołu spośród członków zespołu sporządza protokół posiedzeń zespołu oraz czynności dotyczących przygotowywania, przechowywania i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości testu wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i zadania problemowego z wytycznymi. Protokół podpisują członkowie zespołu biorący udział w wykonywaniu tych czynności. §

10. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka (Dz. U. Nr 37, poz. 206). §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 284 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 285 z 20112011-03-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt K 23/09

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 283 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 282 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 281 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 280 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny"

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 279 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy"

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 20112011-03-11

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-15 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1631

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-09 poz. 1197

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-09 poz. 773

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-20 poz. 1590

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.