Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 313 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-22
Data wydania:2011-03-01
Data wejscia w życie:2011-04-06
Data obowiązywania:2011-04-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 313 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 61                — 3948 —                Poz. 313


313

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres, szczegółowe warunki i sposób wykonywania badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży:

1) cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ich małżonków oraz ich małoletnich dzieci,

2) cudzoziemców przyjmowanych do ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźców, ich małżonków oraz ich małoletnich dzieci, jeżeli nie podlegali badaniom lekarskim lub zabiegom sanitarnym ciała i odzieży podczas składania wniosku o nadanie statusu uchodźcy — zwanych dalej „cudzoziemcami”. § 2.

1. Badanie lekarskie cudzoziemca obejmuje ogólną ocenę stanu jego zdrowia.

2. Podczas wykonywania badania, o którym mowa w ust. 1, lekarz zwraca szczególną uwagę, czy nie występują kliniczne i epidemiologiczne przesłanki świadczące o możliwości zakażenia albo wskazujące na chorobę zakaźną lub narażenie na czynniki zakaźne wywołujące te zakażenia albo choroby. § 3.

1. Badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest wykonywane:

1) w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a jeżeli nie jest to możliwe, w innym zakładzie opieki zdrowotnej, w indywidualnej praktyce lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej, grupowej praktyce lekarskiej;

2) w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w przypadku badań, o których mowa w § 1 pkt

2. 2. W przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby zakaźnej lekarz przeprowadzający badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zleca wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych oraz badań laboratoryjnych krwi, wydzielin lub wydalin w kierunku wykrywania zakażeń lub chorób zakaźnych.

3. O ile przemawiają za tym względy epidemiologiczne, o których mowa w § 2 ust. 2, jednocześnie z badaniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 1, u cudzoziemca przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne na zasadach określo1)

nych w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

4. Badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz pobieranie próbek do badań diagnostycznych i laboratoryjnych u małoletniego cudzoziemca przeprowadza się w obecności jego opiekuna faktycznego lub osoby bliskiej w rozumieniu przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. W badaniu lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 1, może uczestniczyć tłumacz w zakresie koniecznym dla ustalenia wywiadu chorobowego. § 4.

1. W przypadku stwierdzenia przez lekarza wykonującego badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1, konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych ciała, cudzoziemcowi zapewnia się: dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą, wykonanie zabiegów higienicznych oraz niezbędne środki dla utrzymania czystości ciała.

2. Cudzoziemcowi zapewnia się strzyżenie, jeżeli jest to uzasadnione zapobieżeniem szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych.

3. Zabiegi sanitarne ciała, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się z poszanowaniem godności cudzoziemca, w miarę możliwości w miejscu wykonywania badań lekarskich. § 5.

1. Odzież, w tym bieliznę, cudzoziemca poddaje się praniu oraz procesowi dezynfekcji termicznej w temperaturze powyżej 90°C lub praniu oraz procesowi dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 60—70°C, z zastosowaniem odpowiednich środków dezynfekujących.

2. Odzież, której nie można poddać praniu, o którym mowa w ust. 1, czyści się chemicznie i prasuje.

3. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wszawicy lub świerzbu odzież, w tym bieliznę, poddaje się dezynsekcji lub dezynfekcji chemicznej albo dezynfekcji w komorach parowo-formaldehydowych. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: E. Kopacz

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 202, poz. 2079), które utraciło moc z dniem 30 maja 2009 r. na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 313 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 315 z 20112011-03-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 314 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 312 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 311 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 310 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 309 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 308 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 307 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnej burty statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 306 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 305 z 20112011-03-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec (...)

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. (...)

 • Badania psychotechniczne

  Jestem pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na stanowisku poborcy skarbowego. Używam własny samochód do celów służbowych i mam za to wypłacaną delegację wg (...)

 • Badania okresowe dla pracowników

  W kontekście zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na stanowisku pracy, ze względu na długotrwałą (od 4 do 10 godzin) obsługę komputera, proszę o wskazanie (...)

 • Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

  W zakładzie pracy pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. Teraz pracownicy złożyli wniosek o wypłacenie im ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 553

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.