Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 330 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-24
Data wydania:2011-03-10
Data wejscia w życie:2011-04-08
Data obowiązywania:2011-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 330 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 63                — 4044 —                Poz. 330


330

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń2) Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Nasienie owiec, kóz i koniowatych może być przedmiotem handlu, jeżeli:

1) zostało pozyskane, poddane obróbce, konserwacji i było przechowywane w centrum pozyskiwania i przechowywania nasienia, zatwierdzonym i nadzorowanym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 176/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym załącznik D do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz warunków dla zwierząt dawców z gatunków koni, owiec i kóz, a także w odniesieniu do przetwarzania nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt tych gatunków (Dz. Urz. UE L 52 z 03.03.2010, str. 14);

2) zostało pozyskane od zwierząt spełniających wymagania weterynaryjne określone w przepisach, o których mowa w pkt

1.

2. Komórki jajowe i zarodki owiec, kóz, koniowatych i świń mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:

1) powstały w wyniku zapłodnienia dawczyń owiec, kóz i koniowatych nasieniem spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1, lub w wyniku zapłodnienia dawczyń świń nasieniem spełniającym wymagania weterynaryjne określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń;

1) Minister

2) zostały pozyskane od dawczyń spełniających wymagania określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

3) zostały pozyskane, poddane obróbce, konserwacji i przechowywaniu przez zespół spełniający wymagania i w warunkach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt

1.

3. Nasienie, komórki jajowe i zarodki owiec, kóz i koniowatych oraz komórki jajowe i zarodki świń będące przedmiotem handlu znakuje się i transportuje, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt

1.

4. Każdą partię nasienia, komórek jajowych i zarodków przeznaczoną do handlu zaopatruje się w świadectwo zdrowia zwierząt, którego wzór i sposób wystawiania są określone w przepisach wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 154, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą nr 92/65”.

5. Każdą partię nasienia, komórek jajowych i zarodków pochodzącą z zatwierdzonych instytucji, instytutów lub ośrodków i przeznaczoną do handlu zaopatruje się w świadectwo zdrowia, którego wzór został określony w części 3 załącznika E do dyrektywy nr 92/65. § 2.

1. Nasienie owiec, kóz i koniowatych oraz komórki jajowe i zarodki owiec, kóz, koniowatych i świń mogą być przywożone z państw trzecich, jeżeli:

1) spełniają wymagania w zakresie pozyskiwania, obróbki, konserwacji i przechowywania co najmniej równoważne wymaganiom dla handlu, określonym w § 1 ust. 1—3;

2) pochodzą z państw trzecich i zatwierdzonych centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia lub zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską.

2. Wymagania, jakim powinno odpowiadać świadectwo zdrowia, w które zaopatruje się każdą partię nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń, jego wzór i sposób wystawiania, są określone w przepisach wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 dyrektywy nr 92/65.

Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 154, z późn. zm.).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 330 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 331 z 20112011-03-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 329 z 20112011-03-24

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacj o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 328 z 20112011-03-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 327 z 20112011-03-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 326 z 20112011-03-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 325 z 20112011-03-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 324 z 20112011-03-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 323 z 20112011-03-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 322 z 20112011-03-24

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

porady prawne online

Porady prawne

 • Zarząd współwłasnością ułamkową

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości czynszowej (23 lokale - tylko mieszkalne). Nie nastąpiło zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, nie określono (...)

 • Godziny nadliczbowe a stanowisko kierownicze

  Czy pracownikowi zatrudnionemu w firmie na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalisty - menagera do spraw sprzedaży (jest to stanowisko jednoosobowe i kierownicze) (...)

 • Szkolenie BHP

  Jestem dyrektorem instytucji kultury funkcjonującej na zasadach przedsiębiorstwa państwowego. Zatrudniam na umowę zlecenie BHP-owca, który ostatnio poinformował mnie, (...)

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Wynagrodzenie dyrektora za nadgodziny

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora w przypadku pracy ponad czas pracy obowiązujący w firmie przysługuje wypłata z tytułu nadgodzin?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.