Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 339 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-28
Data wydania:2011-03-18
Data wejscia w życie:2011-04-01
Data obowiązywania:2011-04-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 339 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 64                — 4078 —                Poz. 339


339

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) uchyla się pkt 3, b) w pkt 9 lit. b i c otrzymują brzmienie: „b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, c) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego — do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,”, c) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) w Sądzie Okręgowym w Legnicy — Wydział Gospodarczy — do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy,”,

1)

d) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu — sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów: a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, b) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego — do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,”, e) uchyla się pkt 21 i 24;

2) w § 3: a) uchyla się ust. 4, b) w ust. 7: — w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w Sądzie Rejonowym w Rybniku — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,”, — uchyla się pkt 3 i 4, c) uchyla się ust. 8, d) w ust. 9: — uchyla się pkt 1, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,”, — uchyla się pkt 3, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Sosnowcu,”, — uchyla się pkt 6, e) w ust. 11: — uchyla się pkt 1,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640, z 2006 r. Nr 135, poz. 960 i Nr 228, poz. 1670, z 2007 r. Nr 50, poz. 340 i Nr 243, poz. 1795, z 2008 r. Nr 234, poz. 1582, z 2009 r. Nr 222, poz. 1769 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 291, Nr 113, poz. 755, Nr 133, poz. 897, Nr 181, poz. 1225 i Nr 245, poz. 1645.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 339 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 342 z 20112011-03-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r. sygn. akt K 35/08

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 341 z 20112011-03-28

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 340 z 20112011-03-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 338 z 20112011-03-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 337 z 20112011-03-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 336 z 20112011-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 335 z 20112011-03-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 334 z 20112011-03-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 333 z 20112011-03-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 332 z 20112011-03-28

  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

porady prawne online

Porady prawne

 • Właściwość sądu gospodarczego

  Czy do sądu gospodarczego można wnieść pozew, gdy jedna ze stron jest przedsiebiorcą, a druga osobą fizyczną?

 • Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

  Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera we wzorze opublikowanej na Państwa stronie e-prawnik adres sądu (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Budowa budynków gospodarczych

  Pytanie dotyczy możliwości postawienia pomieszczeń gospodarczych do 10 metrów kwadratowych powierzchni. Czy pomieszczenia te mogą być połączone ze sobą i mieć wspólną (...)

 • Pozwanie obywatela polskiego przez cudzoziemca

  Czy osoba zamieszkała na stałe za granicą i będąca obywatelem innego kraju może wystąpić z pozwem cywilnym w stosunku do obywatela polskiego na terenie Polski, jeżeli (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-27 poz. 448

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1638

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2799

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.