Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 372 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-01
Data wydania:2011-03-28
Data wejscia w życie:2011-04-01
Data obowiązywania:2011-04-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 372 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 70                — 4342 —                Poz. 372


372

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2—4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 34 otrzymuje brzmienie: „§ 34.

1. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubiorów, o których mowa w § 3, policjanci noszą, z uwzględnieniem okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do dnia 31 października i okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia, zgodnie z zestawami przedmiotów umundurowania, stanowiącymi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Dopuszcza się noszenie przedmiotów umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów wymienionych w ust.

1.

3. Decyzję w sprawie noszenia przedmiotów umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji w stosunku do podległych funkcjonariuszy.”;

2) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Normy umundurowania określa załącznik nr 10 do rozporządzenia, z tym że dla policjantów zwolnionych od obowiązku wykonywania zadań służbowych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) okres używalności przedmiotów umundurowania w nim wskazanych wydłuża się o czas trwania zwolnienia.”;

3) § 46 otrzymuje brzmienie: „§

46. Przedmioty umundurowania ubioru służbowego, wyjściowego i galowego policjantów mianowanych na stałe nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem § 50 ust. 1.”;

4) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Policjanci mianowani na stałe w przypadku zwolnienia ze służby nie zwracają przedmiotów umundurowania, z wyjątkiem przedmiotów ubioru służbowego wydanych w naturze, których okres używalności nie upłynął, oraz przedmiotów ubioru ćwiczebnego.”;

5) w załączniku nr 10 do rozporządzenia: a) norma umundurowania nr 1 dotycząca ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-mężczyzn mianowanych na stałe otrzymuje brzmienie: Okres używalności w latach 5 3 31)/4/72) 31)/4/72) 31)/4/72) 31)/4/72) 31)/4/72)

„Lp. 1 1 2 3 4 5 6

Przedmiot 2 Czapka gabardynowa Czapka zimowa służbowa Czapka letnia służbowa Płaszcz wyjściowy całoroczny Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru Kurtka służbowa letnia

Jednostka miary 3 szt. szt. szt. szt. kpl. szt.

Ilość 4 1 1 1 1 1 1

Uwagi 6

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 372 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 375 z 20112011-04-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 374 z 20112011-04-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 373 z 20112011-04-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas pracy i odpoczynku policjanta

  Jakie przepisy regulują czas pracy i odpoczynku policjanta?

 • Czas pracy - policja

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia. W wielu jednostkach policji policjanci pracują ponad wymiarowy czas pracy, często odbywa się to w drodze wręcz (...)

 • Uprawnienia policjantów

  U mnie w domu odbyła się awantura ze wspólnikiem z firmy. Było bardzo głośno, a ponieważ były to godziny nocne po 24.00, sąsiadka wezwała policję do awantury w (...)

 • Odznaka policyjna

  Czy Każdy może posiadać, sprzedawać, kupować odznakę policyjną?

 • Dodatkowy urlop policjanta

  Ile wynosi urlop dodatkowy dla policjantów?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.