Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 408 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-11
Data wydania:2011-03-25
Data wejscia w życie:2011-04-19
Data obowiązywania:2011-04-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 408 z 2011


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 76                — 4751 —                Poz. 408


408

USTA WA z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Art. 2.

1. Tworzy się Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwane dalej „Centrum”.

2. Centrum jest państwową osobą prawną.

3. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Centrum może posiadać oddziały zamiejscowe w kraju.

5. Centrum ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Centrum w otoku. Art. 3.

1. Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

2. Do zadań Centrum należy:

1) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych;

2) prowadzenie działalności wydawniczej;

3) upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów;

4) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;

5) organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji;

6) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;

7) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich;

8) inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów;

9) organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;

10) współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko-polskich. Art. 4.

1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593). Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 3.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może być:

1) finansowana z określanej corocznie w ustawie budżetowej dotacji podmiotowej;

2) prowadzona w oparciu o nieruchomości, w które Centrum zostało wyposażone na podstawie art. 29 ust.

1.

3. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie realizacji zadań Centrum określonych w art. 3 ust.

2. Art. 5.

1. Centrum działa na podstawie ustawy i statutu.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze zarządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa organizację wewnętrzną Centrum, uwzględniając stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji jego zadań. Art. 6. Organami Centrum są:

1) Dyrektor Centrum;

2) Międzynarodowa Rada Centrum;

3) Rada Centrum. Art. 7.

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady Centrum, może, w drodze zarządzenia, tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały zamiejscowe Centrum, uwzględniając możliwość wykonywania jego zadań na obszarze działania oddziału.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową oddziałów zamiejscowych Centrum oraz ich organizację wewnętrzną.

3. Oddziałem zamiejscowym Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Dyrektora Centrum.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 408 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 416 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów, oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 415 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 414 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 413 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 412 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 411 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 410 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 409 z 20112011-04-11

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 407 z 20112011-04-11

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Spółka polsko-ukraińska

  Jakie są uwarunkowania prawne zakładania w Polsce działalności gospodarczej przez cudzoziemców (a konkretnie osób spoza Unii Europejskiej, z Ukrainy) w różnych formach (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-05 poz. 1089

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1334

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

 • Monitor Polski 2011 nr 46 poz. 520

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, z 25 sierpnia 1993 r., podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2010 r. oraz Protokołem o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 roku, podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1335

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

 • Monitor Polski 2011 nr 46 poz. 517

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem Dodatkowym do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r., podpisanym w Warszawie dnia 12 lutego 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.