Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 415 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-11
Data wydania:2011-03-28
Data wejscia w życie:2011-04-26
Data obowiązywania:2011-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 415 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 76                — 4767 —                Poz. 415


415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Kontrole przeprowadzają, na podstawie pisemnego upoważnienia wojewody i ważnej legitymacji służbowej, wyznaczeni przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji funkcjonariusze Policji lub pracownicy komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, zwani dalej „kontrolującymi”.

2. Podczas wykonywania czynności kontrolnych przez kontrolującego mogą być obecni przedstawiciele wojewody posiadający pisemne upoważnienie wojewody i ważną legitymację służbową.”;

2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Kontrolujący sporządza projekt programu kontroli, który, za pośrednictwem komendanta

1)

wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, doręcza do zatwierdzenia wojewodzie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kontroli.

2. Zatwierdzony program kontroli, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienie o kontroli wojewoda doręcza jednostce kontrolowanej oraz kontrolującemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.”;

3) w § 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po zakończeniu kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje o wynikach kontroli, a w przypadku pojawienia się uwag i wniosków z niej wynikających — także zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz termin na wykonanie wydanych zaleceń.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wojewoda przekazuje wystąpienie pokontrolne kierownikowi jednostki kontrolowanej, a jego kopię — właściwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), jeżeli kierownikiem jednostki kontrolowanej jest komendant straży, oraz właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 415 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 416 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów, oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 414 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 413 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 412 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 411 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 410 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 409 z 20112011-04-11

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 408 z 20112011-04-11

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 407 z 20112011-04-11

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-12 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-28 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1329

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.