Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 417 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-12
Data wydania:2011-03-22
Data wejscia w życie:2011-04-27
Data obowiązywania:2011-04-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 417 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 77                — 4774 —                Poz. 417


417

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej1) Na podstawie art. 13ha ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółową metodę obliczania maksymalnej stawki opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, za przejazd 1 kilometra drogi krajowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o klasie drogi, należy przez to rozumieć klasę, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407). §

2. Maksymalna stawka opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwanej dalej „opłatą elektroniczną”, obliczana jest odrębnie dla następujących klas dróg krajowych lub ich odcinków, zwanych dalej „drogami krajowymi”:

1) A i S;

2) GP i G. § 3.

1. Wysokość maksymalnej stawki opłaty elektronicznej oblicza się na podstawie kosztów:

1) budowy drogi krajowej;

2) finansowych;

3) utrzymania drogi krajowej;

4) remontów drogi krajowej;

5) ochrony oraz zarządzania drogą krajową;

6) poboru opłaty elektronicznej.

1)

2. Koszty budowy drogi krajowej obejmują koszty budowy oraz przebudowy drogi, w tym koszty opracowania programu inwestycji, ekspertyz, studiów, dokumentacji projektowej, nabycia nieruchomości i przygotowania gruntów pod budowę drogi, pomiarów geodezyjnych, prac geologicznych, badań archeologicznych, a także koszty wykonania robót budowlanych, zarządzania tymi robotami, nadzoru inwestorskiego oraz kwotę marży, którą należy wypłacić wykonawcy.

3. Koszty finansowe obejmują wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem i obsługą kapitału dłużnego, zwrot z wkładów finansowych udziałowców w przypadku umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.3)), kwoty wydatkowane na ubezpieczenie oraz koszt należnych podatków.

4. Koszty utrzymania drogi krajowej obejmują koszty utrzymania w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy.

5. Koszty remontów drogi krajowej obejmują koszty remontów w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy.

6. Koszty ochrony oraz zarządzania drogą krajową obejmują koszty ochrony w rozumieniu art. 4 pkt 21 ustawy oraz koszty zarządzania, w tym koszty administracyjne.

7. Koszty poboru opłaty elektronicznej obejmują koszty związane z:

1) przygotowaniem, wdrożeniem i budową systemu poboru opłaty elektronicznej;

2) eksploatacją systemu poboru opłaty elektronicznej, w tym koszty utrzymania stanowisk do pobierania opłaty elektronicznej, bieżące koszty eksploatacji, zarządzania i administrowania systemem pobierania opłaty elektronicznej, koszty egzekwowania nieuiszczonej opłaty elektronicznej oraz koszty egzekwowania kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ustawy.

8. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 7, mogą zostać powiększone o przewidywaną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału lub marżę odzwierciedlającą stopień poniesionego ryzyka.

3)

Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 8).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 417 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 427 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 426 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 425 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 424 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 423 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 422 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 421 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 420 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 419 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 418 z 20112011-04-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1649

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 341

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-19 poz. 228

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Legislacja UE z 2006-03-24 nr 86 poz. 3

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.