Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 39 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-11
Data wydania:2010-12-20
Data wejscia w życie:2011-01-26
Data obowiązywania:2011-01-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 39 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 8                — 594 —                Poz. 39


39

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego przez funkcjonariusza Służy Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby oraz wysokość tego równoważnika. § 2.

1. Podstawą naliczenia i wypłaty równoważnika pieniężnego jest imienna lista funkcjonariuszy, zatwierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”.

2. Imienną listę, o której mowa w ust. 1, sporządza funkcjonariusz działu ochrony wyznaczony przez kierownika jednostki.

3. Równoważnik pieniężny jest wypłacany z dołu, ostatniego dnia miesiąca.

4. Równoważnik pieniężny wypłaca jednostka organizacyjna Służby Więziennej właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza. § 3.

1. Funkcjonariuszowi wypłaca się:

1) równoważnik pieniężny w pełnej wysokości — za czas pełnienia służby ponad 12 godzin;

1)

2) równoważnik pieniężny w połowie wysokości — za czas pełnienia służby od 8 do 12 godzin włącznie.

2. Jeżeli czas pełnienia służby wynosi dłużej niż dobę, to za każdą dobę przysługuje równoważnik pieniężny w pełnej wysokości, a za niepełną dobę przysługuje równoważnik wyliczony w sposób określony w ust.

1. §

4. Wysokość równoważnika pieniężnego jest równa kwocie stawki budżetowej podstawowej normy wyżywienia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości wydanym na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Sprawiedliwości: w z. S. Chmielewski

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie (Dz. U. Nr 187, poz. 1832), które na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 39 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 38 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 37 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 36 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 35 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 34 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 33 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 32 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 31 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 30 z 20112011-01-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-09 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.