Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 443 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-18
Data wydania:2011-04-15
Data wejscia w życie:2011-05-01
Data obowiązywania:2011-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 443 z 2011


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 81                — 4970 —                Poz. 443


443

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie Na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przekazywania i przyjmowania wolnych środków agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów, w szczególności terminy przekazywania środków i terminy ich zwrotu, a także:

1) wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie;

2) szczegółowe warunki rozwiązywania depozytów lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie;

3) sposób składania i wzory dyspozycji przekazania środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów i ich zwrotu oraz dyspozycji rozwiązania depozytu lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) jednostce — rozumie się przez to agencje wykonawcze, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy;

3) dysponencie — rozumie się przez to dysponentów państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy;

4) BGK — rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego;

5) dniu roboczym — rozumie się przez to dzień od poniedziałku do piątku, który jest dniem pracy w urzędzie obsługującym Ministra Finansów, BGK, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz Narodowym Banku Polskim;

1)

6) depozycie overnight — rozumie się przez to depozyt na rachunku Ministra Finansów w BGK, otwierany każdego dnia roboczego na podstawie stałego zlecenia jednostki dla BGK i zwracany następnego dnia roboczego;

7) zarządzaniu overnight — rozumie się przez to zarządzanie wolnymi środkami przekazywanymi na rachunek Ministra Finansów w BGK każdego dnia roboczego na podstawie stałego zlecenia dysponenta dla BGK i zwracanymi następnego dnia roboczego;

8) depozycie terminowym — rozumie się przez to depozyt na rachunku Ministra Finansów w BGK inny niż depozyt overnight;

9) zarządzaniu terminowym — rozumie się przez to zarządzanie wolnymi środkami przekazanymi na rachunek Ministra Finansów w BGK inne niż zarządzanie overnight;

10) mnożniku — rozumie się przez to mnożnik, o którym mowa w art. 78e ust. 1 pkt 2 ustawy. Rozdział 2 Lokaty w formie depozytu u Ministra Finansów §

3. Jednostka dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego lub depozytu overnight. § 4.

1. W celu utworzenia depozytu terminowego jednostka składa do BGK dyspozycję utworzenia depozytu terminowego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Dyspozycję utworzenia depozytu terminowego składa się w dni robocze do godz. 1400.

3. Dyspozycję utworzenia depozytu terminowego jednostka składa nie później niż na dwa dni robocze przed wskazanym w tej dyspozycji dniem utworzenia depozytu. § 5.

1. Dyspozycje utworzenia depozytu terminowego są przyjmowane w kolejności ich składania przez jednostkę i realizowane do wyczerpania przekazanych środków.

2. Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu terminowego:

1) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji;

2) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 443 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 450 z 20112011-04-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 6/10

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 449 z 20112011-04-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 26/09

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 448 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 447 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 446 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 445 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 444 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 442 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 441 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 440 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 439 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 438 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-26 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 395

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.

 • Monitor Polski 2002 nr 26 poz. 437

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.