Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 447 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-18
Data wydania:2011-03-31
Data wejscia w życie:2011-05-03
Data obowiązywania:2011-05-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 447 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 81                — 4996 —                Poz. 447


447

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pra1)

cowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (Dz. U. Nr 177, poz. 1373) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 447 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 450 z 20112011-04-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 6/10

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 449 z 20112011-04-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 26/09

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 448 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 446 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 445 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 444 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 443 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 442 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 441 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 440 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 439 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 438 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-23 poz. 1373

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 725

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-30 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.