Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 449 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 26/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-18
Data wydania:2011-04-05
Data wejscia w życie:2011-04-05
Data obowiązywania:2011-04-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 449 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 81                — 5002 —                Poz. 449


449

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 26/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński — przewodniczący, or ze ka : Mirosław Granat — sprawozdawca, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Marek Zubik,

protokolant: Grażyna Szałygo,

daży napojów alkoholowych, jest zgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2011 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, czy art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zm.) w zakresie, w jakim wyklucza możliwość skutecznego powołania się przez przedsiębiorcę na wypełnienie przez niego wszystkich obowiązków mających na celu zapewnienie przestrzegania określonych w ustawie zasad sprze-

Art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857) w zakresie, w jakim wyklucza możliwość skutecznego powołania się przez przedsiębiorcę na wypełnienie przez niego wszystkich obowiązków mających na celu zapewnienie przestrzegania przez jego pracowników określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, je st zgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wojciech Hermeliński Mirosław Granat Teresa Liszcz Marek Kotlinowski Marek Zubik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 449 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 450 z 20112011-04-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 6/10

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 448 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 447 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 446 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 445 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 444 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 443 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 442 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 441 z 20112011-04-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 440 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 439 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 438 z 20112011-04-18

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.