Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 459 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-22
Data wydania:2011-03-25
Data wejscia w życie:2011-05-23
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 459 z 2011


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 85                — 5185 —                Poz. 459


459

USTA WA z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw1),

2) Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zadania radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez dostarczanie usług medialnych w postaci programów radiowych i telewizyjnych.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Odbiór krajowych i zagranicznych programów przeznaczonych przez dostawców usług medialnych do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.”;

2) art. 1a otrzymuje brzmienie: „Art. 1a.

1. Ustawę stosuje się do dostawców usług medialnych ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawcę usługi medialnej uważa się za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków:

1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz: a) decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu usługi medialnej działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub

1)

c) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu usługi medialnej działa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

2) decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu usługi medialnej działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dostawca usługi medialnej ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

3) rozpoczął świadczenie usługi medialnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne związki gospodarcze z Rzecząpospolitą Polską, chyba że: a) zarówno siedziba dostawcy usługi medialnej znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jak i decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub b) istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu usługi medialnej działa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym dostawca usługi medialnej ma swoją siedzibę, lub decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmowane na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się także dostawcę usługi medialnej, jeżeli istotna część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy świadczeniu usługi medialnej działa na jej terytorium oraz dostawca ten:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz. Urz. UE L 95 z 15.04.2010, str. 1).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 459 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 458 z 20112011-04-23

  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 468 z 20112011-04-22

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 467 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 466 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 465 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 464 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 463 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 462 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 461 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 460 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 457 z 20112011-04-22

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Sponsoring a działalność reklamowa

  Jaka jest różnica na gruncie obowiązującego prawa pomiędzy działalnością reklamową firmy a jej działaniami sponsorskimi?

 • Umorzenie abonamentu RTV

  W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego?

 • Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

  Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1331

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-11 poz. 994

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

 • Monitor Polski 2012 poz. 589

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1330

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.