Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 536 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-06
Data wydania:2011-04-19
Data wejscia w życie:2011-05-21
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 536 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 92                — 5511 —                Poz. 536


536

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych2) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

1)

§

1. Rozporządzenie określa sposób obliczania poziomu wydajności recyklingu:

1) zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych;

2) ołowiu zawartego w bateriach i akumulatorach, o których mowa w pkt

1. §

2. Sposób obliczania poziomów wydajności recyklingu, o których mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 stycznia 2010 r. pod numerem 2010/0067/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Minister Środowiska: A. Kraszewski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. (poz. 536)

SPOSÓB OBLICZANIA POZIOMÓW WYDAJNOŚCI RECYKLINGU

1. Sposób obliczania poziomu wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych Poziom wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oblicza się zgodnie z następującym wzorem: m1 + m2 + m3 R = ––––––––––––– x 100 m4 – m5 gdzie: R — oznacza poziom wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych [%], mulatorowej (rozumianej jako materiał ołowionośny, uzyskiwany ze zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w którym ołów występuje głównie w postaci związków ołowiu) poddaną procesom recyklingu [kg], m3 — oznacza masę suchą (rozumianą jako masa po odliczeniu zawartej w niej wilgoci) tworzyw sztucznych z obudów i innych elementów konstrukcyjnych zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddaną procesom recyklingu [kg], m4 — oznacza masę zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych procesom odzysku [kg], m5 — oznacza masę elementów metalowych innych niż ołowiane, będących składnikami zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych procesom odzysku [kg].

m1 — oznacza masę suchą (rozumianą jako masa po odliczeniu zawartej w niej wilgoci) frakcji metalicznej (rozumianej jako materiał ołowionośny ze zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w którym ołów występuje głównie w postaci metalicznej) poddaną procesom recyklingu (kratka, bieguny itp.) [kg], m2 — oznacza masę suchą (rozumianą jako masa po odliczeniu zawartej w niej wilgoci) pasty aku-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 536 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 538 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 537 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 535 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 534 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zembrzyce w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 533 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 532 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 531 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 530 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 529 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 528 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-10 poz. 201

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 882

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

 • Komunikat UE z 2009-02-03 nr 27 poz. 81

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-23 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

 • Komunikat UE z 2009-12-03 nr 294 poz. 125

  Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.