Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-09
Data wydania:2011-04-15
Data wejscia w życie:2011-08-10
Data obowiązywania:2011-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 3


Strona 3 z 6

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5520 —                Poz. 539


5) cel wizyty;

6) napisy: „GOŚĆ” i „VISITOR”;

7) oznaczenie obszarów, do których dostępu uprawnia przepustka;

8) oznaczenie bram wjazdu i wyjazdu;

9) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przerobieniem. §

12. W przypadku zorganizowania na terenie portu lub obiektu portowego systemu rejestracji i śledzenia pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, system ten może być stosowany zamiast wydawania przepustek dla pojazdów. § 13.

1. Dostęp do statku jest kontrolowany przy zastosowaniu technicznych środków ochrony lub zastosowaniu przepustek.

2. Dostęp do portu oraz obiektu portowego jest kontrolowany przez jednostkę ochrony co najmniej przy zastosowaniu przepustek.

3. Dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie jest dodatkowo kontrolowany przy zastosowaniu technicznych środków ochrony lub odpowiednio oznaczonych przepustek. §

14. Dostęp do akwenów na obszarze portu lub obiektu portowego jest określony w planach ochrony portu lub obiektu portowego, a także zgodnie z przepisami o portach i przystaniach morskich oraz o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. § 15.

1. Dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie mają osoby określone w planie ochrony statku, obiektu portowego lub portu.

2. Dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie, przeznaczonych do dokonywania czynności związanych z dopuszczeniem do wejścia na pokład statku, mają:

1) osoby, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1—7;

2) osoby upoważnione przez dyrektora urzędu morskiego do weryfikacji planu ochrony obiektu portowego w zakresie określonym w upoważnieniu posiadające odpowiednie przepustki i dokument tożsamości;

3) osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do weryfikacji planu ochrony portu w zakresie określonym w upoważnieniu posiadające odpowiednie przepustki i dokument tożsamości. §

16. Szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do portu lub obiektu portowego są określone w planie ochrony portu lub obiektu portowego. § 17.

1. Kontrolę dostępu i ochronę statku zapewniają:

1) kapitan statku, oficer ochrony statku oraz wyznaczeni członkowie załogi — w zakresie określonym w planie ochrony statku;

2) jednostka ochrony we współdziałaniu z Policją i Strażą Graniczną — w zakresie wynikającym z planu ochrony obiektu portowego lub portu, lub planów postępowania w sytuacjach kryzysowych, w odniesieniu do działań statek — obiekt portowy.

2. Przed odpłynięciem statku kapitan statku zarządza przeprowadzenie przez załogę statku obchodu w celu sprawdzenia, czy na statku nie znajdują się osoby nieupoważnione oraz przedmioty lub substancje zabronione, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy.

3. Obchód, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony wspólnie z jednostką ochrony, a w uzasadnionych przypadkach z osobami, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 7.

4. Nabrzeże i obszar wokół statku oświetla się w sposób zapewniający kontrolę dostępu do statku. §

18. Kontrolę osób i ich bagażu, pojazdów, ładunku oraz zapasów statkowych dostarczanych na statek, przy zastosowaniu odpowiednich metod i środków ochrony, przeprowadza się zgodnie z planem ochrony statku, obiektu portowego lub portu. § 19.

1. Kontrola, o której mowa w § 18, polega na:

1) kontroli tożsamości osób i danych pojazdów przez: a) sprawdzenie tożsamości osoby kontrolowanej oraz jej uprawnień do wstępu lub przebywania na terenie portu, obiektu portowego lub na statku, b) sprawdzenie zgodności danych pojazdu z przepustką;

2) kontroli osób przez stosowanie pojedynczo lub łącznie: a) kontroli przy zastosowaniu ręcznego detektora metali, b) kontroli przy zastosowaniu bramki magnetycznej do wykrywania metalu, c) kontroli manualnej, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy, d) kontroli przy zastosowaniu innego sprzętu specjalistycznego, służącego do wykrywania przedmiotów i substancji zabronionych;

3) kontroli bagaży przez stosowanie pojedynczo lub łącznie: a) kontroli manualnej zawartości bagażu, b) prześwietlenia bagażu przy użyciu urządzeń rentgenowskich, c) kontroli przy zastosowaniu innego sprzętu specjalistycznego, służącego do wykrywania przedmiotów i substancji zabronionych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

porady prawne online

Porady prawne

 • Opatentowanie sposobu sprzedaży

  Czy istnieje możliwość opatentowania sposobu (systemu) sprzedaży promocyjnej? Podam przykład: Firma Nescafe sprzedaje swój produkt wraz z kasetą z nagraniami. Czy Nescafe (...)

 • Opryskiwanie roślin

  Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego (...)

 • Obszar oddziaływania obiektu

  Istnieje kilka przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają w praktyce (...)

 • Przewóz grzecznościowy

  Czy jeśli w czasie przewozu grzecznościowego - np. na rowerze - jedna osoba wiezie drugą i pasażer doznaje uszczerbku na zdrowiu, może on dochodzić odszkodowania?

 • Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

  Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.