Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-09
Data wydania:2011-04-15
Data wejscia w życie:2011-08-10
Data obowiązywania:2011-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 4


Strona 4 z 6

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5521 —                Poz. 539


4) kontroli pojazdów, przewożonych nimi ładunków i zapasów statkowych przez stosowanie pojedynczo lub łącznie: a) kontroli wzrokowej elementów takich jak: przestrzenie ładunkowe, wnętrza, schowki i skrytki, zamknięcia, plomby i inne zabezpieczenia, b) kontroli manualnej, c) prześwietlenia przy użyciu urządzeń rentgenowskich, d) kontroli przy zastosowaniu innego sprzętu specjalistycznego, służącego do wykrywania przedmiotów i substancji zabronionych.

2. Podczas realizacji czynności określonych w ust. 1 pkt 2—4 dopuszcza się stosowanie stacjonarnych lub przenośnych urządzeń służących do kontroli radiometrycznej.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte.

4. Niezależnie od czynności, o których mowa w ust. 1, kontrola, o której mowa w § 18, może polegać także na monitorowaniu pokładów statku, obszaru obiektu portowego lub portu, w tym wybranych pomieszczeń i terenu przyległego do granic portu, za pomocą patroli złożonych z pracowników jednostek ochrony, członków załogi statku lub za pomocą technicznych środków ochrony stanowiących system telewizji przemysłowej.

5. W przypadku gdy jednostka ochrony przeprowadzająca kontrolę ujawni naruszenie przepisów w zakresie ochrony, powodujących zagrożenie dla ochrony żeglugi, obiektu portowego lub portu, należy powiadomić właściwe służby wymienione w § 8 ust. 2 pkt

7. §

20. Sposób dozoru nad bagażem oraz nad pojazdami, pojazdami kolejowymi i jednostkami pływającymi dostarczającymi ładunek lub zapasy statkowe odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w planach ochrony statku, obiektu portowego i portu. § 21.

1. W przypadku zadziałania alarmu detektora metali osoba kontrolowana zostaje poddana ponownej kontroli przy zastosowaniu tego samego lub innego detektora metali.

2. Osoby odmawiającej poddania się kontroli nie wpuszcza się odpowiednio: na pokład statku, na teren obiektu portowego lub portu, a w uzasadnionym przypadku powiadamia się o tym zdarzeniu Policję lub Straż Graniczną.

3. Sprawdzanie zawartości bagażu odbywa się, w miarę możliwości, w obecności posiadacza lub osoby odpowiedzialnej za bagaż.

§ 22.

1. Miejsca, w których przeprowadza się kontrolę manualną, powinny być wyraźnie oznakowane.

2. Sposób oznakowania miejsc przeznaczonych do kontroli manualnej określają plany ochrony statku, obiektu portowego lub portu. § 23.

1. Kontrolę ładunku przeprowadza się w obecności właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego albo ich przedstawiciela.

2. Kontrolę zapasów statkowych dostarczanych na statek przeprowadza się w obecności dostawcy i członka załogi statku. § 24.

1. Zakres stosowanych metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów wynika ze stopnia zagrożenia statku, obiektu portowego i portu oraz poziomów ochrony, o których mowa w art. 23 ustawy.

2. Kontrole ochrony w portach przeprowadza się zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Parlamentu i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz. Urz. UE L 129 z 29.04.2004, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 74). §

25. Metody i środki kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów stosuje się jako działania zapobiegawcze przeciwko aktom bezprawnej ingerencji. § 26.

1. O wystąpieniu aktu bezprawnej ingerencji informuje się niezwłocznie odpowiednio oficera ochrony statku, oficera ochrony armatora, oficera ochrony obiektu portowego lub oficera ochrony portu.

2. Działania w przypadku bezprawnej ingerencji powinny być adekwatne do występującego zagrożenia i odpowiadać potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji.

3. Działania w przypadku bezprawnej ingerencji powinny być zgodne z zasadami określonymi w planach ochrony statku, obiektu portowego i portu. § 27.

1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia armatorzy oraz zarządzający obiektami portowymi i portami dostosują metody i środki kontroli ochrony do wymogów określonych w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia armatorzy oraz zarządzający obiektami portowymi i portami dostosują techniczne środki ochrony do wymogów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1—3. §

28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. (poz. 539)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

porady prawne online

Porady prawne

 • Opatentowanie sposobu sprzedaży

  Czy istnieje możliwość opatentowania sposobu (systemu) sprzedaży promocyjnej? Podam przykład: Firma Nescafe sprzedaje swój produkt wraz z kasetą z nagraniami. Czy Nescafe (...)

 • Opryskiwanie roślin

  Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego (...)

 • Obszar oddziaływania obiektu

  Istnieje kilka przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają w praktyce (...)

 • Przewóz grzecznościowy

  Czy jeśli w czasie przewozu grzecznościowego - np. na rowerze - jedna osoba wiezie drugą i pasażer doznaje uszczerbku na zdrowiu, może on dochodzić odszkodowania?

 • Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

  Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.