Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-09
Data wydania:2011-04-19
Data wejscia w życie:2011-05-24
Data obowiązywania:2011-05-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5524 —                Poz. 540


540

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 i Nr 53, poz. 273) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „jednostkami współdziałającymi”, współdziałają z organami kontroli skarbowej oraz inspektorami i pracownikami w granicach swoich ustawowych kompetencji.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) niezwłocznym udostępnianiu informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach, w tym informacji zapisanych w formie elektronicznej;

2) koordynacji działań w sprawach związanych z zakresem kontroli skarbowej;

3) udzielaniu pomocy technicznej w zakresie udostępniania pomieszczeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzętu biurowego i informatycznego, w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie, których wykonanie nie jest możliwe bez udzielenia tej pomocy przez jednostki współdziałające.

3. Sądy oraz państwowe osoby prawne w granicach swoich ustawowych kompetencji współdziałają z organami kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt

1. § 2.

1. Udostępnienie informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, może polegać na:

1) umożliwieniu wglądu do dokumentów, w siedzibie jednostki współdziałającej, sądu lub państwowej osoby prawnej, w tym w celu sporządzania notatek, kopii lub fotokopii;

2) umożliwieniu zapisu kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych;

3) przekazywaniu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Inspektor lub pracownik kontroli skarbowej, któremu udostępniono informacje, w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może zażądać uwierzytelnienia kopii dokumentów. § 3.

1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, następuje na pisemny wniosek organu kontroli skarbowej.

2. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, następuje na pisemny wniosek organu kontroli skarbowej, inspektora lub pracownika kontroli skarbowej.

3. Wniosek zawiera:

1) określenie występującego z wnioskiem organu kontroli skarbowej, inspektora lub pracownika kontroli skarbowej;

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) zakres żądanych informacji i sposób ich udostępnienia, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3;

5) zakres przedmiotowy działań przewidzianych do koordynacji, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

6) termin i miejsce czynności, zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności, warunki ich realizacji oraz imiona i nazwiska osób w nich uczestniczących, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3;

7) imienną pieczęć i podpis występującego z wnioskiem organu kontroli skarbowej albo inspektora lub pracownika kontroli skarbowej. § 4.

1. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy zachodzi groźba spowodowania szkody znacznej wartości w majątku Skarbu Państwa lub potrzeba zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, organ kontroli skarbowej, inspektor lub pracownik kontroli skarbowej może zażądać, bez zachowania formy pisemnej, niezwłocznego podjęcia czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio organ kontroli skarbowej, inspektor albo pracownik kontroli skarbowej niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej, wskazując w szczególności zakres podjętych czynności oraz uzasadnienie konieczności niezwłocznego ich podjęcia przez jednostkę współdziałającą. § 5.

1. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współdziałającej albo osób trzecich, jednostka ta, po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, sporządza protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien określać termin i miejsce dokonania czynności, ich zakres podmiotowy i przedmiotowy, warunki ich realizacji oraz imiona i nazwiska oraz podpisy osób w nich

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 844

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-14 poz. 551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-16 poz. 235

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1613

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.