Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-09
Data wydania:2011-04-27
Data wejscia w życie:2011-05-24
Data obowiązywania:2011-05-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 2011


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5526 —                Poz. 541


541

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przygotowania oraz zakres i tryb przeprowadzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, albo przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;

2) tryb uzgadniania terminu kontroli, w tym czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1—5 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”, wykonywanych w stosunku do Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zadania funkcjonariuszy ABW oraz funkcjonariuszy lub żołnierzy SKW, nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne;

4) sposób dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli, wystąpienia pokontrolnego i informacji o wynikach kontroli.

2. Kontrola stanu zabezpieczenia informacji niejawnych, zwana dalej „kontrolą”, obejmuje badanie prawidłowości:

1) przetwarzania informacji niejawnych;

2) organizacji ochrony informacji niejawnych;

3) prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

4) prowadzenia postępowań sprawdzających;

5) ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;

6) stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych. § 2.

1. ABW albo SKW prowadzi kontrole planowe na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Szefa ABW albo Szefa SKW, po uzyskaniu opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

2. Szef ABW albo Szef SKW może zarządzić kontrolę doraźną, nieujętą w rocznym planie kontroli, jeżeli uzyska informacje wskazujące na występowanie istotnych zagrożeń systemu zabezpieczenia informacji niejawnych lub nieprawidłowości dotyczących postępowań sprawdzających.

4) opinie, wnioski oraz inne ustalenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, przyjęte przez Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. §

5. W programie kontroli zamieszcza się w szczególności:

1) nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz jej dokładny adres;

2) numer i temat kontroli;

3) określenie kierunku badań kontrolnych i problemów wymagających oceny;

4) szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego kontroli;

5) wskazówki metodyczne określające sposoby przeprowadzania kontroli;

6) założenia organizacyjne, w tym wskazanie jednostki koordynującej kontrolę, koordynatora kontroli i uczestników kontroli oraz jednostek organizacyjnych przewidzianych do kontroli.

2. W przypadku gdy kontrola będzie przeprowadzana w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu albo Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów określa czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1—5 i 8 ustawy, oraz termin kontroli, a następnie uzgadnia je odpowiednio z Marszałkiem Sejmu, Marszałkiem Senatu albo Szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Rady Ministrów przekazuje treść uzgodnień Szefowi ABW.

3. Program kontroli opracowany przez Szefa ABW na podstawie uzgodnień, o których mowa w ust. 2, zatwierdza Prezes Rady Ministrów. §

4. Przy opracowywaniu programu kontroli uwzględnia się w szczególności:

1) wyniki wcześniejszych kontroli;

2) wyniki analiz określonych problemów z zakresu ochrony informacji niejawnych;

3) informacje pochodzące od podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, dotyczące stanu zabezpieczenia informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, którą obejmuje program kontroli; § 3.

1. Kontrole przeprowadza się na podstawie programu kontroli. Program kontroli przygotowuje się w jednym egzemplarzu. Program kontroli zatwierdza Szef ABW albo Szef SKW, z zastrzeżeniem ust. 3.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

porady prawne online

Porady prawne

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Zasady dostępu do informacji niejawnych

  Chcemy mieć poświadczenie stałe dla pracowników, które potwierdzi ich możliwość do dostępu do informacji niejawnej na konkretnym poziomie. Mając takie poświadczenie (...)

 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

  Reprezentuje firmę zatrudniającą w sumie 3 osoby. Do wykonywania naszych usług dla niektórych klientów wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Czy konieczne (...)

 • Kontrola samochodów ciężarowych przez Policję

  Jakie dokumenty winien posiadać funkcjonariusz policji przy dokonywaniu przez niego kontroli samochodów ciężarowych, przy użyciu urządzeń pomiarowych?

 • Postępowanie sprawdzające-ochrona informacji

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) wynika, że postępowanie sprawdzające wobec (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-23 poz. 166

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Komunikat UE z 2010-04-01 nr 87 poz. 15

  Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-09 poz. 155

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-11 poz. 133


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.