Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-09
Data wydania:2011-04-21
Data wejscia w życie:2011-06-09
Data obowiązywania:2011-06-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5551 —                Poz. 545


3. Wymagania określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, gdy:

1) została wdrożona polityka certyfikacji spełniająca wymagania wskazane w standardzie ETSI TS 102 042 w wersji 1.2.4 lub nowszym;

2) zapewnione zostały warunki organizacyjne i techniczne zgodne z wymaganiami standardu CWA 14167-1 lub nowszego w zakresie świadczenia usług innych niż wydawanie certyfikatów kwalifikowanych;

3) zastosowane zostały systemy i produkty zgodne z wymaganiami standardu CWA 14167-2, 3 i 4 lub nowszego.

4. Politykę certyfikacji oraz deklarację o spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 udostępnia się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej — zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)) albo

2) na stronie internetowej podmiotu — w przypadku gdy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie stosuje się. § 5.

1. System zarządzania tożsamością posiada następujące właściwości:

1) rejestruje użytkowników;

2) potwierdza tożsamość użytkowników;

3) przechowuje i udostępnia dane identyfikacyjne użytkowników systemom autoryzującym uprawnionym do ich otrzymania;

4) umożliwia zablokowanie konta użytkownika na jego żądanie;

5) zapewnia rozliczalność;

6) zapewnia integralność, autentyczność i poufność danych identyfikacyjnych i uwierzytelniających użytkownika;

7) zapewnia codzienną synchronizację czasu systemowego z czasem UTC(PL).

4)

2. Administrowanie systemem zarządzania tożsamością wymaga realizowania następujących czynności:

1) zapewniania wiarygodności procesu rejestracji użytkowników i potwierdzania ich tożsamości;

2) przechowywania informacji dotyczących tożsamości użytkownika przez okres 20 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od chwili wykonania w systemie ostatniej operacji z użyciem tożsamości;

3) utrzymywania w stanie aktualnym dokumentacji operacyjnej i technicznej systemu, zapewniającej jego bezpieczną eksploatację;

4) opracowania i wdrożenia polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji.

3. Wymagania określone w ust. 2 uważa się za spełnione, jeśli dla systemu zarządzania tożsamością została opracowana i wdrożona polityka zarządzania bezpieczeństwem informacji, w której określono wymagania bezpieczeństwa zgodne z Polską Normą PN ISO/IEC 27001:2007 lub nowszą, zweryfikowaną pozytywnie przez jednostkę certyfikującą akredytowaną, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935). § 6.

1. System autoryzujący, identyfikując użytkownika z wykorzystaniem systemu certyfikującego, dokonuje weryfikacji podpisu elektronicznego i przechowuje dane potwierdzające tę weryfikację.

2. System autoryzujący, identyfikując użytkownika z wykorzystaniem systemu zarządzania tożsamością, dokonuje weryfikacji danych otrzymanych z tego systemu i przechowuje dane potwierdzające tę weryfikację.

3. Dane potwierdzające weryfikację, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny w sposób jednoznaczny umożliwiać:

1) identyfikację tożsamości osoby, która dokonała czynności w postaci elektronicznej;

2) stwierdzenie ważności uprawnień w momencie dokonania czynności;

3) ustalenie czasu dokonania czynności. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

porady prawne online

Porady prawne

 • Właściwa grupa KŚT

  Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć zestaw służący do przeprowadzania wideokonferencji?

 • Wymogi udziału w kursie

  Chciałbym zorganizować jako firma szkoleniowa kurs na konserwatora suwnic i żurawi przenośnych tzw (hds-y). Jakie kryteria powinna spełniać osoba aby przystąpić do (...)

 • Nazwanie systemu czasu pracy w regulaminie

  Jeśli w zakładzie pracy obowiązuje równoważny system czasu pracy, to czy w regulaminie pracy koniecznie musi znaleźć się kodeksowe sformułowanie, że obowiązuje (...)

 • Dane na stronie internetowej firmy

  Jakie dane oprócz wymaganego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej powinny zostać upublicznione na stronie internetowej firmy świadczącej usługi drogą elektroniczną?

 • Elektroniczne postępowanie upominawcze - sposób działania

  Na czym polega elektroniczne postępowanie upominawcze, o którym mowa w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-05-23 nr 131 poz. 27

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-08 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-05 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-05 poz. 813

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Legislacja UE z 2005-08-05 nr 204 poz. 21

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.