Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1090 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-02
Data wydania:2012-09-14
Data wejscia w życie:2013-04-03
Data obowiązywania:2013-04-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1090 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 14 września 2012r. wsprawie rodzaju urządzeń iśrodków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania ikopiowania zapisów Na podstawie art.147 §5 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr89, poz.555, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych używa się urządzeń typu analogowego lub cyfrowego. §2.

1. Obraz lub dźwięk jest utrwalany wformie zapisu na środkach technicznych umożliwiających przechowywanie danych przez okres niezbędny dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania karnego, dalej zwanych „nośnikami”.

2. Zapisem cyfrowym jest zapis, dla którego można wygenerować funkcję skrótu. Zapisem analogowym jest zapis niebędący zapisem cyfrowym.

3. Nośnikiem cyfrowym jest nośnik, na którym utrwalono zapis cyfrowy, wszczególności płyta CD, płyta DVD, karta pamięci, dysk twardy lub inny wyposażony wpamięć środek techniczny.

4. Nośnikiem analogowym jest nośnik, na którym utrwalono zapis analogowy, wszczególności kaseta magnetofonowa, kaseta magnetowidowa, minikaseta DV lub fotograficzny materiał światłoczuły.

5. Nośnikiem pierwotnym jest nośnik, na którym zarejestrowano zapis obrazu lub dźwięku podczas utrwalanej czynności procesowej.

6. Nośnikiem wtórnym jest nośnik cyfrowy, na który po zakończeniu czynności procesowej skopiowano zapis zcyfrowego nośnika pierwotnego wwarunkach określonych w§7.

7. Nośnikiem kopii jest nośnik, na który skopiowano zapis znośnika pierwotnego albo wtórnego wwarunkach określonych w§8.

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr50, poz.580, Nr62, poz.717, Nr73, poz.852 iNr93, poz.1027, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr106, poz.1149, z2002r. Nr74, poz.676, z2003r. Nr17, poz.155, Nr111, poz.1061 iNr130, poz.1188, z2004r. Nr51, poz.514, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889, Nr240, poz.2405 iNr264, poz.2641, z2005r. Nr10, poz.70, Nr48, poz.461, Nr77, poz.680, Nr96, poz.821, Nr141, poz.1181, Nr143, poz.1203, Nr163, poz.1363, Nr169, poz.1416 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr15, poz.118, Nr66, poz.467, Nr95, poz.659, Nr104, poz.708 i711, Nr141, poz.1009 i1013, Nr167, poz.1192 iNr226, poz.1647 i1648, z2007r. Nr20, poz.116, Nr64, poz.432, Nr80, poz.539, Nr89, poz.589, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr123, poz.849 iNr128, poz.903, z2008r. Nr27, poz.162, Nr100, poz.648, Nr107, poz.686, Nr123, poz.802, Nr182, poz.1133, Nr208, poz.1308, Nr214, poz.1344, Nr225, poz.1485, Nr234, poz.1571 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr8, poz.39, Nr20, poz.104, Nr28, poz.171, Nr68, poz.585, Nr85, poz.716, Nr127, poz.1051, Nr144, poz.1178, Nr168, poz.1323, Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr98, poz.626, Nr106, poz.669, Nr122, poz.826, Nr125, poz.842, Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307, z2011r. Nr48, poz.245 i246, Nr53, poz.273, Nr112, poz.654, Nr117, poz.678, Nr142, poz.829, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1430, 1431 i 1438 iNr279, poz.1645 oraz z2012r. poz.886.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1090

§3. Ilekroć wrozporządzeniu mowa jest olaboratorium, rozumie się przez to laboratorium kryminalistyczne, instytut badawczy, jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową lub komórkę organizacyjną organu prowadzącego postępowanie karne wyspecjalizowaną wzakresie techniki kryminalistycznej. §4.

1. Dla każdego nośnika sporządza się metrykę identyfikacyjną, dalej zwaną „metryką”. Wzór metryki określa załącznik do rozporządzenia.

2. Metrykę opatruje się numerem, nadanym zgodnie zkolejnością wykonywania zapisów iich kopii wdanej sprawie. Numer metryki isygnaturę akt umieszcza się na powierzchni przeznaczonej do opisywania nośnika, oile nośnik ją posiada.

3. Metrykę sporządza się woryginale ikopiach albo wformie elektronicznej.

4. Oryginał metryki przechowuje się waktach sprawy, zaś kopię przechowuje się wraz znośnikiem wtym samym opakowaniu.

5. Wwypadku nośnika cyfrowego do oryginału ikopii metryki załącza się wydruk zawierający sumę kontrolną każdego pliku wchodzącego wskład zapisu.

6. Jeżeli wpostępowaniu karnym sporządzono więcej niż trzy metryki, do akt dołącza się wykaz metryk, wskazujący ich numery, daty sporządzenia, rodzaj nośnika, utrwaloną czynność procesową inumer karty waktach sprawy, na której znajduje się metryka, awrazie potrzeby również inne informacje.

7. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa ooryginale lub kopii metryki, zaś metryka została sporządzona wformie elektronicznej, rozumie się przez to wydruk opatrzony datą, godziną, pieczęcią nagłówkową iodręcznym podpisem. Jeżeli treść metryki uległa zmianie, nowy wydruk dołącza się do akt iuzupełnia wykaz metryk, oile został sporządzony, onumer karty waktach sprawy, na której znajduje się wydruk. §5.1. Kopię zapisu cyfrowego wykonuje się wtym samym formacie, wktórym utrwalono zapis na nośniku pierwotnym lub wtórnym, bez dzielenia plików ani wprowadzania jakichkolwiek zmian wstosunku do zapisu zarejestrowanego podczas utrwalonej czynności procesowej.

2. Zapis cyfrowy uznaje się za skopiowany, jeśli każda suma kontrolna skopiowanego pliku jest zgodna zsumą kontrolną pliku, zktórego dokonano kopiowania.

3. Zapis analogowy można skopiować również poprzez konwersję do formy cyfrowej wsposób zapewniający uzyskanie możliwie najlepszej jakości zapisu cyfrowego. § 6.

1. Nośnik pierwotny należy opakować, zabezpieczyć odciskiem okrągłej pieczęci jednostki przeprowadzającej czynność procesową iumieścić na opakowaniu informacje wskazujące sygnaturę akt sprawy, utrwaloną czynność procesową, numer metryki, datę opakowania oraz imię, nazwisko ifunkcję osoby dokonującej opakowania. 2.Każde otwarcie iponowne zamknięcie opakowania nośnika pierwotnego należy odnotować wmetryce, wskazując osobę dokonującą otwarcia lub zamknięcia opakowania oraz datę imiejsce dokonania tej czynności. 3.Jeżeli nośnik pierwotny potrzebuje obróbki chemicznej lub innych czynności, których wykonanie wymaga wiadomości specjalnych, albo jeżeli zachodzi potrzeba wykonania kopii zgodnie z§9 lub 11, po opakowaniu przekazuje się go wraz zmetryką do laboratorium, które sporządza wmetryce adnotacje owykonanych czynnościach oraz zgodności cech nośnika izapisu zcechami opisanymi wmetryce. 4.Nośnik pierwotny niewymagający przekazania do laboratorium lub zwrócony zlaboratorium rejestruje się iprzechowuje wsposób przewidziany dla dowodów rzeczowych. §7.

1. Jeżeli cyfrowy nośnik pierwotny jest dostosowany do wielokrotnego nagrywania ikasowania zapisów, po zakończeniu rejestrowanej czynności można skopiować zapis na inny nośnik cyfrowy (nośnik wtórny).

2. Kopiowanie wykonuje się wsposób umożliwiający zapis na nośniku wtórnym wyłącznie jeden raz, bez możliwości późniejszej modyfikacji.

3. Do nośnika wtórnego stosuje się odpowiednio §6.

4. Po prawidłowym skopiowaniu zapisu na nośnik wtórny dopuszczalne jest użycie nośnika pierwotnego do utrwalenia innej czynności procesowej, nawet jeśli łączy się to zuszkodzeniem lub utratą istniejącego na nim zapisu. Wtakim wypadku metrykę nośnika pierwotnego dołącza się do akt sprawy po zamieszczeniu wniej adnotacji oprzeznaczeniu tego nośnika do zarejestrowania innej czynności procesowej; wobec tego nośnika §6 nie stosuje się.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1090

§8.

1. Kopiowanie zapisu utrwalonego na nośniku pierwotnym lub wtórnym jest dopuszczalne tylko wcelu wykonania kopii:

1) na wniosek strony uprawnionej do jej otrzymania;

2) na potrzeby postępowania karnego;

3) wcelu zabezpieczenia zapisu przed utratą lub zniekształceniem (kopia bezpieczeństwa).

2. Przy każdorazowym wykonywaniu kopii zapis powinien być kopiowany bezpośrednio znośnika pierwotnego albo wtórnego, chyba że nie jest to możliwe zpowodu utraty lub uszkodzenia tego nośnika lub utrwalonego na nim zapisu; wtakim wypadku wykonuje się kopię zkopii bezpieczeństwa lub kopii sporządzonej na potrzeby postępowania karnego.

3. Każde wykonanie kopii odnotowuje się wmetryce nośnika, zktórego skopiowano zapis. Dane dotyczące kopiowania umieszcza się wmetryce nośnika, na który skopiowano zapis. §9.

1. Kopię zapisu sporządzaną na wniosek strony uprawnionej do jej otrzymania wykonuje się wlaboratorium.

2. Nośnik zawierający kopię zapisu wraz zkopią metryki wydaje się stronie za pokwitowaniem odbioru. Do akt sprawy dołącza się pokwitowanie odbioru oraz kopię dowodu uiszczenia przez stronę zapłaty na rzecz laboratorium za wykonanie kopii zapisu. §10.

1. Kopie bezpieczeństwa wykonuje się, jeśli organ prowadzący postępowanie karne uzna to za celowe, wszczególności ze względu na wagę sprawy lub długotrwałość postępowania.

2. Kopie bezpieczeństwa można wykonywać również po prawomocnym zakończeniu postępowania. §11. Jeżeli prawidłowe wykonanie kopii bezpieczeństwa lub kopii zapisu sporządzanej na potrzeby postępowania karnego łączy się znadmiernymi trudnościami albo zinnych powodów nie jest możliwe wsiedzibie organu prowadzącego postępowanie karne, kopie te wykonuje się wlaboratorium. Można je również wykonać wlaboratorium, jeżeli zapewni to lepszą jakość skopiowanego zapisu. §12. Wwypadkach określonych w§9 i11 metryka nośnika kopii jest sporządzana przez osobę, która wykonała kopię. §13.Odbitki pozytywowe lub czytelne wydruki zdjęć fotograficznych dołącza się do akt sprawy, do której zostały wykonane. §14.Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany opakowania nośnika pierwotnego lub wtórnego, należy dołączyć do niego dotychczasowe opakowania iwraz zmetryką identyfikacyjną opakować je wspólnie oraz opisać wsposób wskazany w§6 ust.1 i2. §15.1.Wcelu prezentacji obrazu lub dźwięku zprzebiegu utrwalonej czynności procesowej zapis odtwarza się za pomocą przeznaczonego do tego celu urządzenia. Podczas odtwarzania można użyć urządzenia korygującego lub wzmacniającego utrwalony dźwięk. 2.Jeżeli zapis jest odtwarzany znośnika pierwotnego lub wtórnego, wmetryce identyfikacyjnej nośnika należy uczynić adnotację, wskazującą czas imiejsce prezentacji, imię inazwisko osoby przeprowadzającej prezentację oraz wykaz osób obecnych przy prezentacji.

Po odtworzeniu zapisu znośnika cyfrowego należy dołączyć do metryki aktualny wydruk sum kontrolnych. 3.Wrazie uszkodzenia nośnika lub zapisu podczas odtwarzania należy odnotować ten fakt wmetryce identyfikacyjnej. §16. Nośnik powinien być należycie zabezpieczony przed utratą oraz przed czynnikami mogącymi spowodować utratę lub zniekształcenie zapisu, wszczególności przed oddziaływaniami termicznymi, uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym działaniem światła, promieniowania, pola magnetycznego, pola elektrycznego iśrodków chemicznych. §17. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zdnia 2 czerwca 2003r. wsprawie rodzaju urządzeń iśrodków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania ikopiowania zapisów (Dz.U. Nr 107, poz.1005). §18.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1090

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 14 września 2012 r. (poz.1090)

WZÓR METRYKA IDENTYFIKACYJNA NOŚNIKA

1. OZNACZENIE METRYKI Imię, nazwisko, funkcja imiejsce zatrudnienia osoby sporządzającej metrykę .................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Data sporządzenia metryki ................................. 20....r. Sygn. akt ............................................. Numer metryki ...................................

2. OZNACZENIE NOŚNIKA

□pierwotny □wtórny □kopia □kopia bezpieczeństwa □kaseta magnetofonowa □płyta CD □kaseta magnetowidowa □płyta DVD □kaseta DV □karta pamięci □materiały światłoczułe □pamięć przenośna □inny (jaki) .........................................................................................................................................................................

Typ iproducent ..................................................................................................................................................................... Numer fabryczny (jeśli nośnik go posiada, ajego odczytanie nie wiąże się znadmiernymi trudnościami) ..............................................................................................................................................................................................

3. UTRWALONA CZYNNOŚĆ Rodzaj czynności .................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Data czynności ....................... 20....r. Czas rozpoczęcia czynności .......................................... Czas zakończenia czynności .......................................... Organ, który przeprowadził czynność .................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

4. URZĄDZENIE UŻYTE DO UTRWALENIA CZYNNOŚCI (wmetryce nośnika pierwotnego) URZĄDZENIE UŻYTE DO SKOPIOWANIA ZAPISU (wmetryce nośnika wtórnego inośnika kopii) Rodzaj …………………………………………………………………………………………. Producent …………………………………………………………………………………….... Model ………………………………………………………………………………………….. Numer indywidualnie identyfikujący urządzenie (jeśli urządzenie go posiada, ajego odczytanie nie wiąże się znadmiernymitrudnościami) ..............................................................................................................................................................................................

Dziennik Ustaw –5– Poz. 1090

5. DANE DOTYCZĄCE ZAPISU (wmetryce nośnika pierwotnego iwtórnego, stosownie do rodzaju zapisu) Imię, nazwisko ifunkcja osoby, która wykonała zapis ........................................................................................................ ....................................................................

.......................................................................................................................... Czas rozpoczęcia ...................... zakończenia ............................... Czas trwania zapisu ............................. Liczba wykonanych zdjęć ............. Liczba iformat plików ......................................................................................................................................................... Łączny rozmiar zapisu będący sumą wielkości wszystkich plików, wyrażony w jednostkach pojemności informacji ............. Ewentualne dodatkowe informacje, wtym okoliczności mające wpływ na utrwalenie czynności lub jakość zapisu ........... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

6. DANE DOTYCZĄCE KOPIOWANIA A. Wypełnić wmetryce nośnika, zktórego dokonano kopiowania: Data skopiowania zapisu Numer metryki nośnika, na który skopiowano zapis Imię, nazwisko ifunkcja osoby, która wykonała kopiowanie zapisu

Cel kopiowania

B. Wypełnić wmetryce nośnika, na który dokonano kopiowania: Imię, nazwisko ifunkcja osoby, która dokonała kopiowania .......................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Miejsce iczas skopiowania zapisu .................................................................................................................................. Nośnik, zktórego skopiowano zapis:

□pierwotny

□wtórny

□kopia

□kopia bezpieczeństwa

Numer metryki nośnika, zktórego dokonano kopiowania ............................................................

7. SUMY KONTROLNE (wmetryce nośnika cyfrowego) Nazwa iwersja oprogramowania użytego do wygenerowania sum kontrolnych ................................................................ .............................................................................................................................................................................................. Użyty algorytm (jeżeli oprogramowanie używa więcej niż jednego algorytmu) .................................................................................... Do metryki załączono wydruk zawierający wygenerowane sumy kontrolne.

.......................................................................................

(podpis osoby sporządzającej metrykę)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1090

8. ADNOTACJE (wraz zdatą sporządzenia oraz imieniem, nazwiskiem ifunkcją osoby, która dokonała adnotacji) .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

............ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1090 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-24 poz. 1005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-18 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-21 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-21 poz. 963

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-25 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.