Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1142 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-18
Data wydania:2012-10-17
Data wejscia w życie:2012-10-19
Data obowiązywania:2012-10-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1142 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1142

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 17 października 2012r. wsprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art.64i ust. 3ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. z2012r. poz.1137) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa warunki poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb – zwanych dalej „pojazdami nienormatywnymi”. §2. Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym;

2) rganizator transportu – kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, o Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej albo jednostki ochrony przeciwpożarowej, odpowiedzialnego za przygotowanie irealizację przejazdu pojazdu nienormatywnego. §3.

1. Organizator transportu jest obowiązany do opracowania planu przejazdu pojazdu nienormatywnego, który to plan uwzględnia wszczególności:

1) ermin oraz adres miejsca rozpoczęcia izakończenia przejazdu, ajeżeli przejazd rozpoczyna się lub kończy poza granit cami kraju – nazwę przejścia granicznego, przez które będzie dokonywany przejazd;

2) trasę iharmonogram przejazdu;

3) czas imiejsce postoju;

4) rodzaj imasę ładunku;

5) arkę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej m osi; wprzypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego iprzyczepy;

6) wymiary irzeczywistą masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów, wraz zładunkiem ibez ładunku;

7) rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz zładunkiem ibez ładunku;

1)

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1ust. 2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1142

8) liczbę pojazdów jadących wkolumnie oraz długość kolumny;

9) sposób pilotowania, oile jest wymagane;

10) czas przejazdu po jezdni przeznaczonej dla przeciwnego kierunku ruchu;

11) sposób zabezpieczenia urządzeń umieszczonych wpasie drogowym uzgodniony zwłaściwym zarządcą drogi;

12) warunki przejazdu po drogowym obiekcie inżynierskim, wzależności od potrzeb: a) ograniczenia lub wyeliminowania ruchu innych pojazdów na obiekcie, b) ograniczenia prędkości przejazdu, c) sposobu przejazdu po określonym pasie ruchu lub wosi jezdni, d) sposobu przeciągania przyczepy za pomocą liny, e) sposobu dodatkowego podparcia przęsła, f) sposobu ominięcia wiaduktu nad linią kolejową objazdem wpoziomie szyn;

13) azwę podmiotu, na rzecz którego wykonywany jest przejazd pojazdu nienormatywnego, oraz informacje onumerach n kontaktowych telefonów osoby odpowiedzialnej za bezpośrednią realizację przejazdu oraz organizatora transportu.

2. Jeżeli przejazd tego samego pojazdu, zespołu pojazdów lub kolumny pojazdów nienormatywnych odbywa się wielokrotnie po tej samej trasie, wplanie przejazdu wskazuje się, oprócz danych określonych wust. 1, liczbę iharmonogramy poszczególnych przejazdów oraz czasy imiejsca postojów.

3. Organizator transportu ustala harmonogram przejazdu tak, aby zminimalizować utrudnienie wruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa, uwzględniając wszczególności wymiary pojazdu (zespołu pojazdów) nienormatywnego, liczbę pojazdów wkolumnie oraz jej długość. Zaplanowany wtrakcie przejazdu postój pojazdów nienormatywnych powinien odbywać się poza jezdnią ipoboczem drogi.

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany posiadać przy sobie iokazywać organom kontroli ruchu potwierdzoną za zgodność przez organizatora transportu kopię planu przejazdu. §4.

1. Jeżeli pojazd nienormatywny przekracza co najmniej jedną zwielkości określonych wart.64 ust. 1pkt3ustawy lub naciski osi pojazdu nienormatywnego przekraczają wielkości przewidziane dla dróg odopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, organizator transportu, zzastrzeżeniem ust. 2, jest obowiązany wystąpić, na 7dni przed planowanym terminem przejazdu, do zarządcy właściwego dla drogi, po której będzie odbywał się przejazd, ouzgodnienie wzakresie planowanego terminu itrasy przejazdu pojazdu nienormatywnego.

2. Organizator transportu planujący przejazd przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem nienormatywnym, który nie przekracza wielkości określonych wart.64 ust. 1pkt3ustawy, lecz którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany wystąpić, na 7dni przed planowanym terminem przejazdu, do zarządcy drogi właściwego dla tego mostu lub wiaduktu, ouzgodnienie wzakresie planowanego terminu itrasy przejazdu pojazdu nienormatywnego. §5.

1. Przejazd pojazdu nienormatywnego podlega zgłoszeniu właściwemu ze względu na trasę przejazdu komendantowi wojewódzkiemu Policji lub Komendantowi Stołecznemu Policji, jeżeli pojazd ten przekracza wielkości określone wart.64 ust. 1pkt3ustawy.

2. Zgłoszenie, októrym mowa wust. 1, zawiera:

1) plan przejazdu pojazdu nienormatywnego;

2) informację ouzgodnieniu trasy przejazdu zwłaściwymi zarządcami dróg.

3. Zgłoszenia, októrym mowa wust. 1, dokonuje pisemnie organizator transportu, za pomocą telefaksu lub innych środków komunikacji elektronicznej, wtym pocztą elektroniczną (e-mail), nie później niż 6godzin przed rozpoczęciem przejazdu.

4. Wrazie zmiany danych zawartych wplanie przejazdu organizator transportu niezwłocznie powiadamia organ, októrym mowa wust. 1.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1142

§6.

1. Przepisów § 3–5 nie stosuje się, jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego odbywa się wzwiązku zdziałaniami formacji, do której ten pojazd należy, wokresie stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej albo wzwiązku zprowadzeniem akcji ratowniczej lub akcji związanej zprzywracaniem bezpieczeństwa iporządku publicznego.

2. Jeżeli przejazd, októrym mowa wust. 1, wymaga pilotowania, niezwłocznie powiadamia się onim właściwego ze względu na trasę przejazdu komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji, podając planowaną trasę iczas przejazdu. §7.

1. Pilotowanie pojazdów wprzypadkach, októrych mowa wart.64 ust. 1pkt3ustawy, wykonywane jest pojazdem (pojazdami) jednostek organizacyjnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej albo jednostek ochrony przeciwpożarowej również wtedy, gdy pilotowane pojazdy należą do wymienionych formacji lub innych jednostek organizacyjnych.

2. Jeżeli ze względów organizacyjnych lub technicznych pilotowanie nie może być wykonane pojazdem, októrym mowa wust. 1, dopuszcza się pilotowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wzakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych. §8.

1. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego powoduje lub mógłby spowodować istotne utrudnienie wruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa, przejazd wstrzymuje się.

2. Przejazd wstrzymuje, apo ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie – wznawia:

1) komendant powiatowy, miejski lub rejonowy Policji, właściwy ze względu na trasę przejazdu;

2) kierujący pojazdem, awprzypadku pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego – pilot.

3. Kierujący pojazdem nienormatywnym niezwłocznie, przy użyciu dostępnych środków łączności, powiadamia organizatora transportu owstrzymaniu iwznowieniu przejazdu pojazdu nienormatywnego. §9. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 19 października 2012r.2) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji oraz Ministra Sprawiedliwości zdnia 11 października 2007r. wsprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych wzwiązku zprzewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział wakcjach ratowniczych, atakże warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej (Dz.U. Nr201, poz.1454 oraz z2011r. Nr243, poz.1448).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1142 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-22 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-20 poz. 80

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt K 36/09

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 748

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.