Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1145 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-22
Data wydania:2012-10-18
Data wejscia w życie:2012-10-25
Data obowiązywania:2012-10-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1145 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1145

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 18 października 2012r. wsprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania Na podstawie art.93 ust.2 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz. U. Nr68, poz.622, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa stawki opłat za:

1) przechowywanie towarów wdepozycie lub wmagazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny; w

2) ykonywanie, na wniosek osoby zainteresowanej, czynności przewidzianych wprzepisach prawa celnego wmiejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy urzędu celnego. §2.1.Za przechowywanie towarów niewspólnotowych wdepozycie pobiera się opłatę wwysokości 5% ich wartości celnej – za każdy rozpoczęty miesiąc, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Wprzypadku gdy kwota opłaty za przechowywanie wdepozycie towaru zajętego na podstawie art.30 ust.1 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne obliczona za cały okres przechowywania jest:

1) wyższa od wartości celnej towaru, organ celny pobiera opłatę ryczałtową równą wartości celnej towaru;

2) iższa od równowartości kwoty 10 euro, organ celny pobiera opłatę ryczałtową wwysokości równowartości kwoty 10euro. n

3. Za przechowywanie towarów niewspólnotowych wmagazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny pobiera się opłatę wwysokości 2% wartości celnej towaru za pierwszy rozpoczęty miesiąc, aza każdy rozpoczęty następny miesiąc – wwysokości 1% wartości celnej towaru. 4.Za przechowywanie towarów wspólnotowych wdepozycie lub magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny pobiera się opłatę wwysokości określonej odpowiednio wust.1 lub 3, ztym że podstawę ustalenia wysokości opłaty stanowi wartość rynkowa towaru identycznego lub podobnego zdnia przyjęcia towaru do depozytu lub magazynu czasowego składowania. §3.Ustala się stawkę opłaty za czynności podejmowane wwyniku wykonywania na wniosek osoby zainteresowanej czynności przewidzianych wprzepisach prawa celnego wmiejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy urzędu celnego wwysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy funkcjonariusza celnego, wtym za czas niezbędny na dojazd oraz za opóźnienia iprzerwy wich wykonywaniu, niezawinione przez funkcjonariusza celnego. §4.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 25 października 2012r.3) Minister Finansów: wz. M. Grabowski

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2004 r. Nr273, poz.2703, z2008r. Nr209, poz.1320 iNr215, poz.1355, z2009r. Nr168, poz.1323, z2010r. Nr106, poz.673, z2011r. Nr106, poz.622 iNr254, poz.1529 oraz z2012r. poz.908 i1116.

3) N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 22 kwietnia 2004r. wsprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne (Dz. U. Nr87, poz.832 oraz z2011r. Nr254, poz.1529), które traci moc zdniem wejścia wżycie ustawy zdnia 31 sierpnia 2012r. ozmianie ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz.1116).

1)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1145 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

  Nawiązując do mojego pytania z 18.04.2009 w sprawie sposobu ustalania wartości celnej sprowadzanego z USA samochodu osobowego, chciałbym uzyskać informację, czy art. (...)

 • Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

  Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz (...)

 • Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

  Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła (...)

 • Odliczenie VAT z SAD

  W styczniu 2007 r. firma, na podstawie dokumentu celnego SAD zapłaciła cło i VAT od importu. Okazało się jednak, że agent celny popełnił błąd, kwota obliczonego (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1529

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-16 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.