Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1152 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-23
Data wydania:2012-10-16
Data wejscia w życie:2012-11-07
Data obowiązywania:2012-11-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1152 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1152

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1) zdnia 16października 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kształcenia ustawicznego wformach pozaszkolnych Na podstawie art.68aust.5 ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdnia 11 stycznia 2012r. wsprawie kształcenia ustawicznego wformach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej wpodstawie programowej kształcenia wzawodach dla danej kwalifikacji, zzastrzeżeniem § 20 ust. 6.”;

2) w§ 20: a) uchyla się ust. 1, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a wbrzmieniu: „4a. Częstotliwość zajęć na kursie, októrym mowa w§ 3 pkt5, określa podmiot prowadzący ten kurs.”, c) uchyla się ust. 5, d) dodaje się ust. 6–10 wbrzmieniu: „6. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej wpodstawie programowej kształcenia wzawodach dla danej kwalifikacji.

7. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne wformach pozaszkolnych zwykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość zapewniają:

1) ostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną iasynchroniczną interakcję między słuchaczami lub d uczestnikami aosobami prowadzącymi zajęcia;

2) ateriały dydaktyczne przygotowane wformie dostosowanej do kształcenia prowadzonego zwykorzystaniem m metod itechnik kształcenia na odległość;

M inister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata iwychowanie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr248, poz.1480).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206 oraz z2012r. poz.941 i979.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1152

3) ieżącą kontrolę postępów wnauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności ikompeb tencji społecznych, wformie iterminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie;

4) ieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia. b

8. Podmioty, októrych mowa wust. 7, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych zwykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość.

9. Zaliczenie kształcenia prowadzonego zwykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość nie może odbywać się zwykorzystaniem tych metod itechnik.

10. Wymiar godzin zajęć prowadzonych zwykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne zwykorzystaniem tych metod itechnik.”;

3) § 35 otrzymuje brzmienie: „§35.Podmioty prowadzące wdniu wejścia wżycie rozporządzenia kształcenie ustawiczne wformach pozaszkolnych mogą kontynuować prowadzenie tego kształcenia, zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji iNauki zdnia 3 lutego 2006r. wsprawie uzyskiwania iuzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności ikwalifikacji zawodowych wformach pozaszkolnych (Dz.U. Nr31, poz.216), nie dłużej niż do dnia 31sierpnia 2013r.”. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1152 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-04 poz. 1290

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

 • Monitor Polski 2002 nr 61 poz. 875

  Zarządzenie Nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Monitor Polski 2004 nr 6 poz. 113

  Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu

 • Monitor Polski 2005 nr 51 poz. 705

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.