Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1212 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-05
Data wydania:2012-10-03
Data wejscia w życie:2012-11-13
Data obowiązywania:2012-11-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1212 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 1212

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2012 r. wsprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego Na podstawie art. 8g ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego, zwanego dalej „Parkiem”. § 2.

1. Park przekazuje projekt rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 8g ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej „ustawą”, i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych i podzadań, o którym mowa w art. 8g ust. 4 ustawy, ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w sposób, w trybie i w terminach określonych w przepisach dotyczących opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

2. Łącznie z projektami, o których mowa w ust. 1, Park przekazuje uzasadnienie planowanych przychodów i kosztów. § 3. Kosztami działalności Parku są koszty i wydatki, o których mowa w art. 8g ust. 1 ustawy. § 4.

1. Park tworzy fundusz statutowy.

2. Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie Parku w dniu rozpoczęcia przez Park działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań.

3. Fundusz statutowy zwiększa się o:

1) artość składników rzeczowego majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji, otrzymanego nieodpłatnie na podstaw wie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;

2) zysk netto.

4. Fundusz statutowy zmniejsza się o:

1) artość składników rzeczowego majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji, przekazanego nieodpłatnie na podstaw wie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;

2) stratę netto. § 5.

1. Park sporządza roczne sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego, zwane dalej „rocznym sprawozdaniem”, w układzie informacji określonych w rocznym planie finansowym.

2. Roczne sprawozdanie parku narodowego zatwierdza minister właściwy do spraw środowiska.

1)

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Z Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1212

§ 6.

1. Park przekazuje roczne sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 10 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.

2. Łącznie z rocznym sprawozdaniem Park przekazuje organom, o których mowa w ust. 1, część opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów. §  7.

1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania Parku dokonuje minister właściwy do spraw środowiska.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne związane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania ponosi Park. § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1212 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.