Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1222 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-11-08
Data wydania:2012-10-09
Data wejscia w życie:2012-11-23
Data obowiązywania:2012-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1222 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 1222

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu przedsiębiorców oszczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach”, b) uchyla się pkt 5, c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych”, d) uchyla się pkt 9, e) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14. Bumar Żołnierz S.A. w Warszawie”, f) uchyla się pkt 16 i 17, g) pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie: „23. TELDAT Spółka Jawna Kruszyński & Cichocki w Bydgoszczy  

24. WB Electronics S.A. w Ożarowie Mazowieckim”, h) pkt 28 otrzymuje brzmienie: „28. „LUBAWA” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”, i) uchyla się pkt 29, j) pkt 32 otrzymuje brzmienie: „32. Bumar Amunicja S.A. w Skarżysku-Kamiennej”, k) uchyla się pkt 33, 38, 41 i 55, l) pkt 57 otrzymuje brzmienie: „57. Bumar Elektronika S.A. w Warszawie”, ) uchyla się pkt 60, m n) pkt 62 otrzymuje brzmienie: „62. CENZIN Sp. z o.o. w Warszawie”, o) dodaje się pkt 63 w brzmieniu: „63. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe” w Otwocku-Świerku”; „

Dziennik Ustaw

2) w części II: a) uchyla się pkt 3, 5 i 6, b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9. TAURON Ekoserwis Sp. z o.o. w Rożnowie”, c) uchyla się pkt 12, 13, 19, 20 i 37, d) dodaje się pkt 38 w brzmieniu: „38. TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie”;

3) w części III: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie”, b) uchyla się pkt 6, c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8. „SHIP-SERVICE” S.A. w Warszawie”, d) pkt 11–13 otrzymują brzmienie: „11. POL-Euro Linie Żeglugowe S.A. w Gdyni  

12. Unity Line Sp. z o.o. w Szczecinie  

13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. w Szczecinie”;

4) w części IV: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. OT LOGISTICS S.A. w Szczecinie  

2. BUDIMEX S.A. w Warszawie”, b) pkt 6–20 otrzymują brzmienie: „6. MOTA-ENGIL Central Europe S.A. w Krakowie  

7. „PKP INTERCITY” S.A. w Warszawie  

8. „PKP INFORMATYKA” Sp. z o.o. w Warszawie  

9. POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. w Warszawie

10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie

11. PKP CARGO S.A. w Warszawie

12. PKP Energetyka S.A. w Warszawie

13. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni

14. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu

15. „TK Telekom” Sp. z o.o. w Warszawie

16. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie

17. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. w Krakowie

18. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. w Poznaniu

19. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku

20. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu”, c) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w Warszawie”, d) dodaje się pkt 27 w brzmieniu: „27. „POLWAR” S.A. w Gdańsku”;

5) w części V: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Polska Telefonia Cyfrowa S.A. w Warszawie”, – 2 – Poz. 1222

Dziennik Ustaw b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. EmiTel Sp. z o.o. w Krakowie”;

6) w części VII: a) uchyla się pkt 9, 11 i 14, b) pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17. TEVA Operations Poland Sp. z o.o.”, c) uchyla się pkt 22. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk – 3 – Poz. 1222

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1222 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 663

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-07 poz. 1135

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1571

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1320

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-03 poz. 883

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.