Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1366 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-12-06
Data wydania:2012-11-22
Data wejscia w życie:2013-01-01
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1366 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 1366

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 22 listopada 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby Na podstawie art.20 ust.3 ustawy zdnia 11 kwietnia 2003r. oświadczeniach odszkodowawczych przysługujących wrazie wypadków ichorób pozostających wzwiązku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr83, poz.760, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zdnia 8 sierpnia 2003r. wsprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. Nr163, poz.1578, z2009r. Nr30, poz.197 oraz z2011r. Nr9, poz.45) wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie: „§2.1.Do orzekania ostopniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową są właściwe: 1) ejonowe wojskowe komisje lekarskie wBydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszar wie, Wrocławiu iŻaganiu, 2)Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska wWarszawie, 3)Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska wGdańsku, 4)Centralna Wojskowa Komisja Lekarska wWarszawie

– zwane dalej „wojskowymi komisjami lekarskimi”.

2. Jeżeli wrozporządzeniu jest mowa ouszczerbku na zdrowiu, rozumie się przez to stały uszczerbek na zdrowiu lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

3. Właściwość miejscową wojskowych komisji lekarskich, októrych mowa wust.1 pkt 1 i3, ustala się:

1) stosunku do żołnierzy czynnej służby wojskowej – ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskow wej lub pododdziału jednostki wojskowej, wktórej pełnią służbę;

2) wstosunku do pozostałych osób – ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

4. Właściwość miejscowa wojskowych komisji lekarskich, októrych mowa:

1) wust.1 pkt 2,

2) ust.1 pkt 3 wzakresie orzekania wstosunku do żołnierzy niezawodowych orazżołnierzy zawodowych zajw mujących stanowiska służbowe na okrętach orazwjednostkach Marynarki Wojennej

– obejmuje terytorium całego kraju.”;

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2003r. Nr179, poz.1750, z2005r. Nr130, poz.1085, z2009r. Nr161, poz.1278, z2010r. Nr113, poz.745 oraz z2011r. Nr22, poz.114.

Dziennik Ustaw

2) §3 otrzymuje brzmienie: „§3.Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich, októrych mowa w§2 ust.1 pkt 1, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy orzekanie o: 1) topniu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego wzwiązku zpełnieniem czynnej służby wojs skowej lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby orazozwiązku śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby wstosunku do: a)żołnierzy niezawodowych, wtym również wsłużbie kandydackiej, b)żołnierzy zawodowych, c)żołnierzy rezerwy iżołnierzy wstanie spoczynku; 2) topniu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego wzwiązku zpełnieniem czynnej służby wojs skowej oraz o związku śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku w stosunku do osób powołanych do czynnej służby wojskowej lubzniej zwolnionych, które uległy wypadkowi wczasie bezpośredniej drogi do jednostki wojskowej lubzpowrotem.”;

3) uchyla się §4 i5;

4) §6 otrzymuje brzmienie: „§

6. Do Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie należy orzekanie o stopniu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego wzwiązku zpełnieniem czynnej służby wojskowej lub choroby powstałej wzwiązku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby orazozwiązku śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby wstosunku do żołnierzy zawodowych – członków personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów ipersonelu służby inżynieryjno-lotniczej.”;

5) uchyla się §7;

6) §8 otrzymuje brzmienie: „§8.Do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej wGdańsku należy:

1) rzekanie wsprawach, októrych mowa w§3, wstosunku do osób wymienionych wtym przepisie, zgodnie o zwłaściwością miejscową określoną w§2 ust.3; o

2) rzekanie ostopniu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego wzwiązku zpełnieniem czynnej służby wojskowej lub choroby powstałej wzwiązku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby orazozwiązku śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby wstosunku do żołnierzy niezawodowych orazżołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe na okrętach orazwjednostkach Marynarki Wojennej, zgodnie zwłaściwością miejscową określoną w§2 ust.4 pkt 2.”;

7) uchyla się §9 i10;

8) w§11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ozpatrywanie odwołań od orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich, zajmowanie stanowiska wor bec sprzeciwów do projektów orzeczeń iorzeczeń wojskowych komisji lekarskich izatwierdzanie orzeczeń i określonych projektów orzeczeń wydawanych przez pozostałe wojskowe komisje lekarskie w sprawach, októrych mowa wpkt 1;”;

9) w§16: a) wust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)informację owarunkach iprzebiegu służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich;”, b) po ust.

1 dodaje się ust.1a i1b wbrzmieniu: „1a. Informację, októrej mowa wust.1 pkt 2, uwzględniającą wykryte schorzenia iprzebyte urazy zich przebiegiem iwynikiem leczenia, atakże czynniki ryzyka wynikające ze szczególnych właściwości lub warunków służby na zajmowanych stanowiskach, sporządza lekarz jednostki na podstawie badania lekarskiego, karty opisu stanowiska służbowego, karty badań profilaktycznych iokresowych oraz dokumentacji medycznej iorzeczniczo-lekarskiej żołnierza. 1b. Wzór informacji, októrej mowa wust.1 pkt 2, określa załącznik nr5 do rozporządzenia.”, –2– Poz. 1366

Dziennik Ustaw c) ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Orzeczenie o stopniu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej wydaje się po zakończeniu leczenia, jednakże nie później niż przy zwolnieniu ze służby wojskowej. Orzeczenie ostopniu uszczerbku na zdrowiu może być wydane również przed zakończeniem leczenia, jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest niewątpliwy.”;

10) w§24 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Po upływie terminu do wniesienia odwołań od orzeczeń, októrych mowa wust.1, orzeczenia przesyła się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej wcelu zatwierdzenia.”;

11) dodaje się załącznik nr5 do rozporządzenia wbrzmieniu określonym wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2. Sprawy wszczęte iniezakończone przez właściwe wojskowe komisje lekarskie przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia rozpatrują wojskowe komisje lekarskie według właściwości określonej w § 2–11 rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak –3– Poz. 1366

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1366

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zdnia 22 listopada 2012 r. (poz.1366)

WZÓR Informacja o warunkach i przebiegu służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich, uwzględniająca wykryte schorzenia iprzebyte urazy zich przebiegiem iwynikiem leczenia, atakże czynniki ryzyka wynikające ze szczególnych właściwości lub warunków służby na zajmowanych stanowiskach.

1. azwisko, imię iimiona rodziców ....................................................................................................................................... N

2. iejsce idata urodzenia ....................................................................................................................................................... M

3. topień wojskowy ................................................................................................................................................................. S

4. ata wstąpienia do służby .................................................................................................................................................... D

5. otychczas wydane orzeczenia (nazwa komisji, numer idata wydania orzeczenia, rozpoznania za pomocą paragrafów) D .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. T

6. reść informacji .................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................

(lekarz jednostki)

mp.

......................................

(dowódca jednostki)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1366 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 197

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-06 poz. 817

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-06 poz. 1366

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1619

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-09 poz. 957

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.