Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1416 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-12-17
Data wydania:2012-12-06
Data wejscia w życie:2013-01-01
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1416 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 1416

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 6 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej Na podstawie art.9a ust.9 ustawy zdnia 28 września 1991r. okontroli skarbowej (Dz.U.z2011r. Nr41, poz.214, zpóźn. zm.2)) zarządza się, conastępuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 29 listopada 2010r. wsprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 235, poz. 1544 oraz z 2012 r. poz. 244) załącznik otrzymuje brzmienie określone wzałączniku doniniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr53, poz.273 iNr230, poz.1371 oraz z2012r. poz.362.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1416

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 6 grudnia 2012r. (poz. 1416)

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ Lp. 1 Nazwa dyrektora urzędu kontroli skarbowej Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wWarszawie Terytorialny zasięg działania dyrektora urzędu kontroli skarbowej województwo mazowieckie, zwyłączeniem powiatów białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, lipskiego, łosickiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka, miasta naprawach powiatu Płock, miasta na prawach powiatu Radom oraz miasta naprawach powiatu Siedlce województwo podlaskie, atakże wchodzące wskład województwa mazowieckiego powiaty ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka województwo kujawsko-pomorskie, atakże wchodzące wskład województwa mazowieckiego powiaty gostyniński, sierpecki, płocki, płoński oraz miasto naprawach powiatu Płock województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie, zwyłączeniem powiatu sandomierskiego, atakże wchodzące wskład województwa mazowieckiego powiaty białobrzeski, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom województwo małopolskie województwo lubelskie, atakże wchodzące wskład województwa mazowieckiego powiaty garwoliński, kozienicki, miński, łosicki, siedlecki oraz miasto na prawach powiatu Siedlce województwo łódzkie, atakże wchodzące wskład województwa mazowieckiego powiaty grójecki, sochaczewski, żyrardowski województwo warmińsko-mazurskie, atakże wchodzące wskład województwa mazowieckiego powiaty ciechanowski, makowski, mławski, pułtuski, przasnyski, żuromiński województwo opolskie województwo wielkopolskie, zwyłączeniem powiatu międzychodzkiego iwolsztyńskiego województwo podkarpackie, atakże wchodzący wskład województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski województwo zachodniopomorskie, zwyłączeniem powiatu myśliborskiego województwo dolnośląskie województwo lubuskie, atakże wchodzący wskład województwa zachodniopomorskiego powiat myśliborski oraz wchodzące wskład województwa wielkopolskiego powiaty międzychodzki iwolsztyński

2

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wBiałymstoku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wBydgoszczy Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wGdańsku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wKatowicach Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wKielcach

3

4 5 6

7 8

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wKrakowie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wLublinie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wŁodzi Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wOlsztynie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wOpolu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wPoznaniu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wRzeszowie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wSzczecinie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wZielonej Górze

9 10

11 12 13 14 15 16

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1416 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • Zakres regulacji kodeksu karnego skarbowego

  Proszę o udzielenie odpowiedzi co dokładnie reguluje kks i jakie organy prowadzą takie postępowanie?

 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-06 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-22 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1458

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.