Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 143 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-09
Data wydania:2012-02-01
Data wejscia w życie:2012-02-17
Data obowiązywania:2012-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 143 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 lutego 2012r. Pozycja 143

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 1 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia Na podstawie art.1 ust.7 ustawy zdnia 22 grudnia 1995r. owydawaniu Monitora Sądowego iGospodarczego (Dz.U. z1996r. Nr6, poz.42, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zdnia 15 kwietnia 1996r. wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr45, poz.204, zpóźn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. 1.Wydawanie Monitora Sądowego iGospodarczego, zwanego dalej „Monitorem”, organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Redagowanie, organizację druku isporządzanie formy elektronicznej oraz rozpowszechnianie Monitora Ministerstwo Sprawiedliwości wykonuje bezpośrednio lub zleca wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym.”;

2) w§ 2 ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po dokonaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, podlegających obowiązkowi ogłoszenia wMonitorze, podejmuje działania wcelu ich ogłoszenia. Opłaty za ogłoszenie wpisu uiszcza się zgóry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek. 2.Pozostałe ogłoszenia iobwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia wMonitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do rozporządzenia, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany zniepowtarzalną nazwą ihasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się zgóry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§

7. Cenę każdego numeru określa Ministerstwo Sprawiedliwości. Cena powinna zapewniać pełne pokrycie kosztów wydawania Monitora oraz zysk wwysokości do 10%. Cena wprenumeracie będzie stanowić iloczyn przewidywanej ceny numeru iliczby egzemplarzy.”. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1997r. Nr121, poz.770, z2000r. Nr114, poz.1193, z2003r. Nr228, poz.2256, z2004r. Nr273, poz.2703, z2006r. Nr73, poz.501, Nr208, poz.1540 iNr220, poz.1600 oraz z2011r. Nr232, poz.1378.

2) Z miany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z1999r. Nr87, poz.977, z2000r. Nr117, poz.1243, z2001r. Nr124, poz.1358, z2004r. Nr286, poz.2888, z2008r. Nr108, poz.697 oraz z2009r. Nr119, poz.997.

1)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 143 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-19 poz. 977

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-04 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw z 1995-12-22 poz. 42

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-30 poz. 997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarcaego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 499

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.