Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 155 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-10
Data wydania:2012-02-03
Data wejscia w życie:2012-02-11
Data obowiązywania:2012-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 155 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 lutego 2012r. Pozycja 155

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 3 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą wSprawach oNaruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Na podstawie art.191 ust.2 ustawy zdnia 17 grudnia 2004r. oodpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z2005r. Nr14, poz.114, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 5 lipca 2005r. wsprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą wSprawach oNaruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (Dz.U. Nr136, poz.1144) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 4 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4.Zapytanie przesyła się pocztą jako przesyłkę poleconą albo przekazuje Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej przez składającego zapytanie lub osobę przez niego upoważnioną.”;

2) w§ 7 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Odpowiedź na zapytanie przesyłana jest pocztą jako przesyłka polecona albo odbierana osobiście przez składającego zapytanie lub osobę przez niego upoważnioną do odbioru, na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość tych osób.”;

3) ałączniki nr1 i2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio wzałącznikach nr1 i2 do niniejszez go rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 11 lutego 2012r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr249, poz.2104, z2006r. Nr79, poz.551, z2009r. Nr19, poz.101, Nr157, poz.1241 iNr223, poz.1778, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr240, poz.1429.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 155

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 3 lutego 2012r. (poz. 155)

Załącznik nr1

WZÓR

Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą na podstawie art. 188 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

1.

2.

3. Nazwisko osoby podlegającej wpisowi do rejestru: Imię: Imiona rodziców:

…………………………………………………………………… ……………………………………………………...……………. ojciec: …………………………………………………………... matka: ………………………………………………………....... dzień …………. miesiąc ……………… rok ………………….. miejsce urodzenia: …………………………………………........ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… miejscowość: ………………………………………………......... powiat/dzielnica: ………………………………………………… nr kodu pocztowego: …………………………………………….

4.

Data i miejsce urodzenia:

5.

6. 7.

Rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość: Numer PESEL: Adres zamieszkania:

8. 9.

Nazwa komisji orzekającej, która wydała orzeczenie: Sygnatura akt orzeczenia:

ul. …………………………………. nr domu ……….. m. …….. …………………………………………………………………… sygn.: ……………………………………………………………. data wydania orzeczenia: ……………………………………….. kara: ………………………………………………………........... data rozpoczęcia wykonywania kary*: …………………………. data zatarcia ukarania: …………………………………………..

10.

Określenie orzeczonej kary lub informacja o odstąpieniu od wymierzenia kary:

* W przypadku wydania orzeczenia o odstąpieniu od wymierzenia kary – data uprawomocnienia się tego orzeczenia.

data wypełnienia karty: ……………………………………. …………..………….……………………………………

(podpis i pieczęć przewodniczącego komisji orzekającej)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 155

Załącznik nr2

WZÓR

Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą na podstawie art. 188 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych składane przez podmioty wymienione w art. 191 ust. 1 ustawy oraz odpowiedź na zapytanie

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres składającego zapytanie, a w przypadku podmiotów określonych w art. 191 ust. 1 pkt 1–5 ustawy dodatkowo imię, nazwisko i funkcja wykonywana przez osobę fizyczną występującą w imieniu składającego zapytanie:

1. Składający zapytanie:

Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Odpowiedź na zapytanie proszę przekazać mi pocztą.* Odpowiedź na zapytanie odbiorę osobiście.* Do osobistego odbioru odpowiedzi na zapytanie upoważniam*: Imię i nazwisko osoby upoważnionej: Rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:

2. Zapytanie o udzielenie informacji, czy w rejestrze prowadzonym przez Główną Komisję Orzekającą figuruje następująca osoba: nazwisko numer PESEL: …………………..................................................................... ………………………………………………………………... imię: ……………………….………………………………... data urodzenia: ……………………………………………..

* Niepotrzebne skreślić.

miejscowość ……………………………., data ……………………………….

.…………………………………………. (podpis i pieczęć składającego zapytanie)

Odpowiedź na zapytanie

(wypełnia obsługa rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą)

Numer odpowiedzi: ............................................

3. Informuję, że osoba wymieniona w pkt 2 zapytania: A. nie figuruje w rejestrze.* B. figuruje w rejestrze.* Orzeczenie wydała: Sygnatura akt: .................................................................................................. Data wydania orzeczenia: ................................................................................ Data rozpoczęcia wykonywania kary**: ........................................................ Data zatarcia ukarania: ..................................................................................... Określenie orzeczonej kary lub informacja o odstąpieniu od wymierzenia kary …………………………………………………………………………………

pieczęć podpis …………………………………..

* Niepotrzebne skreślić. ** W przypadku wydania orzeczenia o odstąpieniu od wymierzenia kary – data uprawomocnienia się tego orzeczenia. data ……………………………

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 155 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-25 poz. 1144

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-22 poz. 742

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu powoływania rzeczników dyscypliny finansów publicznych, organów orzekających oraz szczegółowych zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 395

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1550

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 • Monitor Polski 2009 nr 21 poz. 264

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.