Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-28
Data wydania:2012-02-22
Data wejscia w życie:2012-03-07
Data obowiązywania:2012-03-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2012r. Pozycja 224

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 22 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych ilokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych Na podstawie art.19 ustawy zdnia 8 grudnia 2006r. ofinansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni idomów dla bezdomnych (Dz.U. Nr251, poz.1844 oraz z2009r. Nr39, poz.309 iNr65, poz.545) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 29 lipca 2009r. wsprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. Nr120, poz.1001 oraz z2010r. Nr141, poz.949) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§3 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Dodatkowe kryteria oceny wniosku oudzielenie finansowego wsparcia, októrych mowa wart.28 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z2010r. (Dz.U. Nr123, poz.835 i Nr148, poz.993) oraz wart.28 ust.3 ustawy zdnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385), określa załącznik nr2a do rozporządzenia.”;

2) wzałączniku nr1 do rozporządzenia: a) wczęści IV lit.C otrzymuje brzmienie: „C. iczba lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, L wtym liczba lokali przeznaczonych dla osób, októrych mowa wart.28 ust.1 ustawy zdnia 24 czerwca 2010r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi z2010r. albo wart.28 ust.1 ustawy zdnia 16 września 2011r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi.”, b) wczęści VI lit.M–R otrzymują brzmienie: „M. świadczenie, że gmina została dotknięta skutkami powodzi – wprzypadku ubiegania się wnioskodawcy O opodwyższenie finansowego wsparcia, októrym mowa wart.28 ust.2 ustawy zdnia 24 czerwca 2010r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi z2010r. albo wart.28 ust.2 ustawy zdnia 16 września 2011r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi.   N. iczba lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych na terenie gminy wwyniku powodzi – wprzyL padku ubiegania się wnioskodawcy opodwyższenie finansowego wsparcia, októrym mowa wart.28 ust.2 ustawy zdnia 24 czerwca 2010r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi z2010r. albo wart.28 ust.2 ustawy zdnia 16 września 2011r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi.

1)

M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna imieszkaniowa, na podstawie §1 ust.2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 224

  O. iczba wszystkich lokali mieszkalnych istniejących na terenie gminy wdniu poprzedzającym wystąpienie L powodzi – w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa wart.28 ust.2 ustawy zdnia 24 czerwca 2010r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi z2010r. albo wart.28 ust.2 ustawy zdnia 16 września 2011r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi.   P. rocentowy udział łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzonych w ramach przedsięP wzięcia, przeznaczonych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny wwyniku powodzi, bez pomieszczeń przynależnych, w łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali tworzonych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych – wprzypadku ubiegania się wnioskodawcy opodwyższenie finansowego wsparcia, októrym mowa wart.28 ust.2 ustawy zdnia 24 czerwca 2010r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi z2010r. albo wart.28 ust.2 ustawy zdnia 16 września 2011r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi13).   R. ykaz lokali mieszkalnych, których uszkodzenie lub zniszczenie wwyniku powodzi powoduje ubieganie W się gminy oudzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi – wprzypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24czerwca 2010r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi z2010r. albo wart.28 ust.2 ustawy zdnia 16września 2011r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi.”;

3) wzałączniku nr2a do rozporządzenia odnośnik do tytułu załącznika otrzymuje brzmienie:

„*) ryteria ustalone zgodnie zart.28 ust.3 ustawy zdnia 24 czerwca 2010r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaK niem skutków powodzi z 2010r. oraz art.28 ust.3 ustawy zdnia 16 września 2011r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-26 poz. 211

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-13 poz. 309

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-10 poz. 606

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.