Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 235 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-01
Data wydania:2012-02-29
Data wejscia w życie:2012-03-05
Data obowiązywania:2012-03-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 235 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 marca 2012r. Pozycja 235

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania izapewniania właściwego stanu technicznego Na podstawie art. 70 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz. 1323, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 13 listopada 2009 r. wsprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania izapewniania właściwego stanu technicznego (Dz.U.Nr196, poz. 1512) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. Wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych, wktórych pełniący służbę funkcjonariusze mają prawo użycia broni palnej, określa załącznik do rozporządzenia.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 5 marca 2012 r. Minister Finansów: wz. M. Orłowska

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011 r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr248, poz. 1481).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009 r. Nr201, poz. 1540, z2010 r. Nr182, poz. 1228 oraz z2011 r. Nr63, poz. 322, Nr73, poz. 390, Nr117, poz. 677, Nr134, poz. 779 iNr171, poz. 1016.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 235

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 lutego 2012 r. (poz. 235)

WYKAZ WYODRĘBNIONYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, WKTÓRYCH PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ FUNKCJONARIUSZE MAJĄ PRAWO UŻYCIA BRONI PALNEJ

1. ydział Zwalczania Przestępczości wkomórce organizacyjnej wurzędzie obsługującym ministra, wykonującej zadania W Szefa Służby Celnej

2. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wBiałej Podlaskiej

3. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wBiałymstoku

4. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wGdyni

5. Wydział Morski Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wGdyni

6. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wKatowicach

7. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wKielcach

8. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wKrakowie

9. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wŁodzi

10. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wOlsztynie

11. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wOpolu

12. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wPoznaniu

13. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wPrzemyślu

14. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wRzepinie

15. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wSzczecinie

16. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wToruniu

17. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej wWarszawie

18. Wydział Zwalczania Przestępczości wIzbie Celnej we Wrocławiu

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 235 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

  Jaką broń można uznać za broń palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji?

 • Utrata broni gazowej

  Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi?

 • Zasady przechowywania i użycia broni palnej

  Witam serdecznie! Dostałem jakiś czas temu w prezencie od mego stryjecznego brata replikę czarnoprochowego rewolweru \"Colt pocket 1849\". Od tej chwili często noszę (...)

 • Podstawy użycia broni palnej

  Jestem żołnierzem zawodowym i moje pytanie dotyczy służby pełnionej na terenie jednostki wojskowej z bronią. Ustawa ściśle precyzuje kto jest uznawany za organ porządkowy, (...)

 • Użytkowanie i przechowywanie broni pneumatycznej

  Chciałbym kupić broń pneumatyczną (np. wiatrówkę lub pistolet na śrut) do celów rekreacyjnych. Chodzi o taką broń, co do której nie jest wymagane pozwolenie na (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-24 poz. 495

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-25 poz. 1512

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania i zapewniania właściwego stanu technicznego

 • Legislacja UE z 2005-01-12 nr 9 poz. 1

  Zalecenie Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. uzupełniające załecenie 96/129/WE w sprawie Europejskiej karty broni palnej (1)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-24 poz. 996

  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o zmianie ustawy o Policji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.