Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 26 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-10
Data wydania:2011-12-22
Data wejscia w życie:2012-01-25
Data obowiązywania:2012-01-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 26 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 26

RozpoRządzenie MinistRa skaRbu państwa1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

2. Ustala się wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: M. Budzanowski

1)

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 26

Załączniki do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 26)

załącznik nr 1

WZÓR KWESTIONARIUSZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZNACZONEGO DO PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ Organ dokonujący przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową i. proponowane dane do aktu założycielskiego/umowy/statutu spółki

1. Firma spółki

2. Skrót firmy

3. Siedziba spółki

4. Adres spółki

5. Przedmiot działalności spółki ii. wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnejA)

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

2. Siedziba

3. Adres

4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej

5. Numer rachunku bankowego ze wskazaniem banku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

6. Numer identyfikacyjny REGON

7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

8. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą iii. sytuacja prawno-organizacyjna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejA), B), C)

1. Stan prawny nieruchomości własność użytkowanie użytkowanie wieczyste dzierżawa od innych podmiotów najem od innych podmiotów użyczenie od innych podmiotów korzystanie na podstawie innych umów, zgodnie z odrębnymi przepisami nieuregulowanyD) zgłoszone roszczenia osób trzecich Budynki i budowle (% udział w powierzchni całkowitej) Grunty (% udział w powierzchni całkowitej)

Dziennik Ustaw

2. Udział w spółkach firma

–3–

Poz. 26

kapitał zakładowy

liczba i wartość nominalna posiadanych akcji/udziałów

3. Wykorzystanie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez inne podmiotyE)

4. Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (TAK/NIE)F)

5. Znane roszczenia do majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym roszczenia byłych właścicieli lub ich spadkobierców

6. Tytuły egzekucyjne wydane na rzecz osób trzecich wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako dłużnika (TAK/NIE)F)

7. Krótka charakterystyka struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Jednostka organizacyjna zakładu Lokalizacja

8. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wraz z ich specyfikacją

9. Kary za zanieczyszczanie środowiska (TAK/NIE)G) iV. sytuacja ekonomiczno-finansowaA)

1. Wielkość funduszy własnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie kwestionariusza przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (podać, jaki to miesiąc): – fundusz założycielski – fundusz zakładu – fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny – wynik finansowy (niepodzielony zysk lub niepokryta strata) – pozostałe fundusze rezerwowe (podać, jakie) razem: ............................. zł ............................. zł ............................. zł ............................. zł ............................. zł ............................. zł

2. Wartość funduszu własnego z uwzględnieniem korekt wartości wynikających z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce, zgodnie z operatem szacunkowym, o którym mowa w pkt 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 26).

Dziennik Ustaw

–4–

Poz. 26

3. Wartość wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 70 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1))

4. Wartość rzeczowego majątku trwałego (środków trwałych) w tys. zł, według stanu na ostatni dzień: a) roku poprzedzającego złożenie kwestionariusza, b) miesiąca poprzedzającego złożenie kwestionariusza – w następującym układzie: Wyszczególnienie rzeczowy majątek trwały ogółem grunty własne grunty w użytkowaniu budynki i budowle maszyny i urządzenia techniczne środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie zaliczki na środki trwałe w budowie

5. Informacja o planowanym nieodpłatnym i odpłatnym przekazaniu mienia

6. Informacja o prowadzeniu postępowania na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.2)) i przewidywanym terminie zakończenia tego postępowania Wartość brutto Wartość netto Umorzenie

Obja śn i e n i a : A) W każdym przypadku, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, należy wypełnić odrębnie dla każdego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego w spółkę. B) Przedstawione informacje należy podać w wersji opisowej i wartościowej. C) Przedstawione informacje powinny być określone na dzień poprzedzający złożenie kwestionariusza. D) Należy również uwzględnić nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, należące do podmiotu tworzącego, jeżeli są we władaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. E) Należy wskazać przedmiot, określić jego wartość oraz dokonać opisu sposobu wykorzystania. F) Jeżeli TAK – niezbędne jest sporządzenie opisu danej sprawy i załączenie go do kwestionariusza. G) Jeżeli TAK – niezbędne jest sporządzenie informacji zawierającej specyfikację (wysokość oraz tytuł) płaconych kar w roku bieżącym i poprzednim oraz załączenie jej do kwestionariusza.

1) 2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz.

1092. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.

Dziennik Ustaw

–5–

Poz. 26

załącznik nr 2

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ Do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę niezbędne są następujące dokumenty:A)

1) dokument o utworzeniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (np. rozporządzenie, zarządzenie, uchwała);

2) informacja o majątku własnym i majątku przekazanym w nieodpłatne użytkowanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej;B)

3) informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”;

4) wykaz dokumentów, na podstawie których samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nabył określone prawo do nieruchomości, oraz kopie tych dokumentów;

5) informacje dotyczące wykorzystywania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z kopiami odpowiednich dokumentów albo oświadczenie o niekorzystaniu z takich funduszy;

6) operat szacunkowy (lub operaty szacunkowe) określający wartość rynkową nieruchomości (która będzie aktualna na dzień poprzedzający dzień przekształcenia) znajdującej się w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomość ta jest przekazywana spółce;

7) oświadczenia woli podmiotów tworzących, określające składniki mienia wnoszonego do spółki tytułem aportów – w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy;

8) sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów – jeśli sprawozdania finansowe za te lata były badane przez biegłych rewidentów;

9) aktualne sprawozdanie MZ-03 poprzedzające złożenie kwestionariusza przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

10) projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki, z uwzględnieniem rodzaju działalności leczniczej;

11) opinia rady społecznej, o której mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy;

12) opinia podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej co do zasadności i celowości planowanego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 i art. 75 pkt 1 ustawy;

13) oświadczenie woli podmiotu tworzącego wskazujące nieruchomości, które podmiot tworzący przekaże spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wraz z określeniem: a) trybu i podstawy prawnej przekazania każdej z nieruchomości, b) praw, jakie przysługują samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej do każdej nieruchomości, c) wartości księgowej i rynkowej nieruchomości oraz wartości korekt, zgodnie z operatem szacunkowym, o którym mowa w pkt 6 – wraz z kopiami odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności;

14) wskazanie nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym wartość nieumorzoną oraz wartość korekt, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy;

15) w przypadku określonym w art. 73 ust. 2 ustawy dodatkowo: a) porozumienie podmiotów tworzących, będących jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy, b) dane niezbędne do sporządzenia bilansów zamknięcia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

Dziennik Ustaw

–6–

Poz. 26

16) kopia decyzji o warunkach restrukturyzacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.2)) lub kopie ugód zawartych na podstawie tej ustawy, jeżeli zostały wydane lub zawarte;

17) kopie umów dotyczące uzyskania przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)).

Obja śn i e n i a : A) Ilekroć niniejszy wykaz dopuszcza możliwość złożenia kopii danego dokumentu, to powinien być on poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika danego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. B) Dane powinny być określone na dzień poprzedzający złożenie kwestionariusza.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 26 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 98

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 741

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

 • Monitor Polski 2012 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2718

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.