Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 321 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-26
Data wydania:2012-03-08
Data wejscia w życie:2012-04-30
Data obowiązywania:2012-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 321 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 321

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1) zdnia 8 marca 2012r. wsprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności zSIO, atakże warunków technicznych przekazywania ipozyskiwania danych zbazy danych SIO Na podstawie art.99 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. osystemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr139, poz.814 iNr205, poz.1206) zarządza się, co następuje: §1.

1. Rozporządzenie określa:

1) inimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lom kalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania, októrym mowa wart.95 pkt1 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. osystemie informacji oświatowej;

2) arunki techniczne, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty iwyw chowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, októrym mowa wart.95 pkt2 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. osystemie informacji oświatowej;

3) ane zawarte we wniosku owydanie certyfikatu zgodności zSIO, tryb postępowania homologacyjnego iwydawania d certyfikatu zgodności zSIO oraz dane, jakie certyfikat zawiera;

4) arunki techniczne przekazywania danych do bazy danych SIO ipozyskiwania danych zbazy danych SIO. w

2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) stawie – należy przez to rozumieć ustawę zdnia 15 kwietnia 2011r. osystemie informacji oświatowej; u

2) programowaniu komercyjnym – należy przez to rozumieć oprogramowanie, októrym mowa wart.95 pkt2 ustawy; o

3) odmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę lub inny podmiot oferujący oprogramowanie komerp cyjne;

4) ednostce – należy przez to rozumieć wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania jednostkę j podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną, októrej mowa wart.96 ust.3 ustawy. §

2. Minimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania, o którym mowa wart.95 pkt1 ustawy, zawiera załącznik do rozporządzenia.

1)

M inister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata iwychowanie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr248, poz.1480).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 321

§3.

1. Oprogramowanie komercyjne spełnia następujące warunki techniczne:

1) apewnia komunikację lokalnej bazy danych SIO zsystemem teleinformatycznym systemu informacji oświatowej, za z pośrednictwem Web Services wtrybie synchronicznym iasynchronicznym;

2) możliwia przekazywanie danych do bazy danych SIO zgodnie zformatem izakresem przekazywania danych określou nymi w szczegółowym komunikacie XML opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa wart.97 ust.1 ustawy;

3) apewnia zgodność danych przesyłanych wramach szczegółowego komunikatu XML opublikowanego wBiuletynie z Informacji Publicznej, októrym mowa wart.97 ust.1 ustawy, ze stanem danych zgromadzonych wlokalnej bazie danych SIO prowadzonej za pomocą oprogramowania komercyjnego.

2. Przez tryb synchroniczny należy rozumieć sposób komunikacji, wktórym bezpośrednio po wysłaniu komunikatu do bazy danych SIO użytkownik SIO otrzymuje odpowiedź.

3. Przez tryb asynchroniczny należy rozumieć sposób komunikacji niewymagający generowania zbazy danych SIO natychmiastowej odpowiedzi do użytkownika SIO. §4.

1. Wniosek owydanie certyfikatu zgodności zSIO, zwany dalej „wnioskiem”, zawiera:

1) znaczenie podmiotu prywatnego: imię inazwisko lub nazwę (firmę), numer NIP, numer REGON, awprzypadku podo miotu nieposiadającego numeru REGON – numer zodpowiedniego rejestru prowadzonego wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej;

2) dres siedziby podmiotu prywatnego lub adres, pod którym podmiot prywatny wykonuje działalność gospodarczą, oraz a numer telefonu iadres e-mail lub strony internetowej, jeżeli podmiot prywatny taką stronę posiada;

3) mię, nazwisko, numer telefonu iadres poczty elektronicznej osoby, która będzie miała dostęp do systemu homologai cyjnego, októrym mowa w§5;

4) tały adres IP, zktórego będzie następowała komunikacja zsystemem homologacyjnym; s

5) azwę iwersję oprogramowania komercyjnego, którego dotyczy postępowanie homologacyjne. n

2. Wniosek składany jest wformie elektronicznej. §5. Wramach postępowania homologacyjnego jednostka zapewnia podmiotowi prywatnemu dostęp do systemu homologacyjnego, stanowiącego zestaw usług służących sprawdzeniu spełnienia przez oprogramowanie komercyjne warunków technicznych, októrych mowa w§3 ust.1. Dostęp do systemu homologacyjnego następuje poprzez Web Services. §6.

1. Po stwierdzeniu przez jednostkę poprawności wniosku pod względem formalnym, osobie, októrej mowa w§4 ust.1 pkt3, wydaje się dane dostępowe do systemu homologacyjnego.

2. Dane dostępowe, októrych mowa wust.1, obejmują:

1) iepowtarzalny identyfikator użytkownika systemu homologacyjnego; n

2) odatkowe dane służące do uwierzytelnienia się osoby, októrej mowa w§4 ust.1 pkt3, wsystemie homologacyjnym, d stanowiące zbiór mechanizmów służących ochronie systemu homologacyjnego przed nieuprawnionym dostępem.

3. Wprzypadku stwierdzenia przez jednostkę, że wniosek jest niepoprawny pod względem formalnym, wniosek podlega odrzuceniu. §7. Wprzypadku stwierdzenia, że oprogramowanie komercyjne spełnia warunki techniczne, októrych mowa w§3 ust.1, podmiotowi prywatnemu wydaje się certyfikat zgodności zSIO. §8. Certyfikat zgodności zSIO zawiera:

1) azwę, adres inumer telefonu jednostki; n

2) znaczenie podmiotu prywatnego: imię inazwisko lub nazwę (firmę), numer NIP, numer REGON, awprzypadku podo miotu nieposiadającego numeru REGON – numer zodpowiedniego rejestru prowadzonego wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 321

3) dres siedziby podmiotu prywatnego lub adres, pod którym podmiot prywatny wykonuje działalność gospodarczą; a

4) azwę iwersję oprogramowania komercyjnego, którego certyfikat dotyczy; n

5) ormat izakres przekazywania danych określone wszczegółowym komunikacie XML opublikowanym wBiuletynie f Informacji Publicznej, októrym mowa wart.97 ust.1 ustawy, zktórymi wersja oprogramowania komercyjnego, którego certyfikat dotyczy, jest zgodna;

6) atę wydania certyfikatu; d

7) odpis osoby reprezentującej jednostkę. p §9. Przekazywanie danych do bazy danych SIO ipozyskiwanie danych zbazy danych SIO odbywa się wtrybie synchronicznym iasynchronicznym. §10. System informacji oświatowej zapewnia zidentyfikowanie osoby fizycznej przekazującej dane do bazy danych SIO, pozyskującej dane dziedzinowe zbazy danych SIO oraz pozyskującej dane ze zboru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, która posiada ważne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO, uzyskane po przeprowadzeniu procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art.76 ustawy. §11. Do zabezpieczenia poufności przekazywania danych do bazy danych SIO ipozyskiwania danych zbazy danych SIO wykorzystuje się mechanizmy szyfrowania danych. §12. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 30 kwietnia 2012r. Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 8 marca 2012r. (poz.321)

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA, OKTÓRYM MOWA WART.95 PKT1 USTAWY ZDNIA 15 KWIETNIA 2011R. OSYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ

1) ostęp do Internetu; d

2) rocesor oparametrach: p a) aktowanie zegara – 800 MHz, t b) aktowanie magistrali – 800 MHz, t c) amięć cache – 32/256 kB; p

3) ożliwość uruchomienia systemów operacyjnych wwersji: m a) Windows – Microsoft® Windows® XP Home, Professional albo Tablet PC Edition (Service Pack 2), b) Linux – Fedora Core 12, Ubuntu 9.10 albo openSUSE® 11.2, c) Mac OS wwersji Mac OS X v10.4, v10.5 albo v10.6.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 321 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Komercyjna baza danych klientów

  Czy pracując w firmie handlowej, zbierając informację o rynku i klientach (nie tylko tej firmy, ale całej branży), mogę sporządzić komercyjną bazę klientów i swobodnie (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Zbiory doraźne a drobne sprawy życia codziennego

  Jakie są różnice między przetwarzaniem w zbiorach doraźnych, a przetwarzaniem w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego?

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Przetwarzanie danych osobowych przez banki

  Czy bank ma obowiązek zachowywania wszelkich podań dotyczących np. zakładania kont czy wydawania kart płatniczych? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której bank odmawia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1306

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 138 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Edukacji Ekologicznej

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

 • Monitor Polski 2013 poz. 149

  Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1794

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.