Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 347 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-29
Data wydania:2012-02-16
Data wejscia w życie:2015-01-01
Data obowiązywania:2015-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 347 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 347

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 16 lutego 2012r. wsprawie trybu rejestracji danych wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców irejestrach zamieszkania cudzoziemców Na podstawie art.13 ustawy zdnia 24 września 2010r. oewidencji ludności (Dz.U. Nr217, poz.1427, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa:

1) tryb rejestracji danych wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców irejestrach zamieszkania cudzoziemców;

2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców arejestrem PESEL;

3) ryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach t mieszkańców zposiadanymi dokumentami lub stanem faktycznym;

4) posób zapisu igromadzenia wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców irejestrach zamieszkania cudzoziems ców danych oimionach inazwiskach cudzoziemców. §

2. Rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców dokonuje się wielkimi literami. Dopuszcza się rejestrację danych dotyczących numeru domu małą literą. Rozdział 2 Tryb rejestracji danych wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców irejestrach zamieszkania cudzoziemców oraz tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców arejestrem PESEL §3. Rejestracji danych wrejestrze PESEL dokonuje się bezpośrednio, wtrybie teletransmisji, chyba że przekazywanie określonych danych do rejestru PESEL następuje wtrybie określonym wart.10 ust.2 ustawy zdnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”. Rejestr PESEL przekazuje zwrotnie potwierdzenie zarejestrowania tych danych. §4. Przekazywanie danych zrejestru PESEL do rejestrów mieszkańców następuje niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu dwóch dni roboczych, wtrybie teletransmisji.

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr239, poz.1593 oraz z2011r. Nr133, poz.768, Nr204, poz.1195 iNr288, poz.1689.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 347

§5.

1. Rejestr PESEL przekazuje dane, zarejestrowane przez organy, októrych mowa wart.10 ust.1 ustawy, do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały iczasowy osoby, awprzypadku braku zameldowania na pobyt stały – do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby.

2. Wprzypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL przekazuje zarejestrowane dane, októrych mowa wart.8 ustawy, do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt czasowy osoby.

3. Wprzypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL nie przekazuje zarejestrowanych danych, októrych mowa wart.8 ustawy, do rejestrów mieszkańców.

4. Wprzypadku, októrym mowa wart.34 ust.3 ustawy, po zarejestrowaniu przez organ wrejestrze PESEL danych owymeldowaniu zarejestrowane dane zrejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały iczasowy osoby. §6.

1. Rejestracji danych wrejestrach zamieszkania cudzoziemców organy gmin dokonują niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym od dnia uzyskania danych, zgodnie z formą prowadzenia rejestru zamieszkania cudzoziemców przez dany organ gminy.

2. Po otrzymaniu informacji onadaniu lub zmianie numeru PESEL organy, októrych mowa wust.1, uzupełniają rejestry zamieszkania cudzoziemców onowo nadany numer PESEL, wtrybie określonym wust.1. §7.

1. Wprzypadku gdy cudzoziemiec, októrym mowa wart.7 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy, wykonał obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy, po zarejestrowaniu przez właściwy organ gminy wrejestrze PESEL danych wcelu nadania numeru PESEL cudzoziemcowi, rejestr PESEL przekazuje zarejestrowane dane do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca.

2. Wprzypadku gdy cudzoziemiec, októrym mowa wart.7 ust.2 ustawy, nie wykonał obowiązku meldunkowego, awystąpił zwnioskiem onadanie numeru PESEL, po zarejestrowaniu przez właściwy organ wrejestrze PESEL danych wcelu nadania numeru PESEL cudzoziemcowi, rejestr PESEL nie przekazuje zarejestrowanych danych do rejestrów mieszkańców. §8. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje tryb określony w§3 do rejestracji danych niezbędnych do sporządzania iwydawania dokumentów, októrych mowa wart.35 ust.4 ustawy zdnia 24 maja 2002r. oAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z2010r. Nr29, poz.154, zpóźn. zm.3)), zapewniając ochronę informacji niejawnych oraz realizację obowiązków administratora danych zawartych wrejestrze PESEL. Rozdział 3 Postępowanie wyjaśniające iusuwanie niezgodności danych zawartych wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców §9. Wprzypadku braku możliwości usunięcia niezgodności danych wrejestrze PESEL przez organ zgodnie ze swoją właściwością, organ wszczyna postępowanie wyjaśniające. §10.

1. Powiadomienie, októrym mowa wart.11 ust.2 ustawy, kieruje się niezwłocznie, zwykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Po usunięciu niezgodności organ przesyła potwierdzenie usunięcia niezgodności danych wrejestrze PESEL do organu, od którego otrzymał powiadomienie, októrym mowa wust.1, zwykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. §11.

1. Usuwanie niezgodności danych wrejestrze PESEL następuje niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, wtrybie określonym w§3.

2. Usuwanie niezgodności danych wrejestrach mieszkańców następuje poprzez przekazanie zaktualizowanych danych zrejestru PESEL do właściwego rejestru mieszkańców, wtrybie określonym w§4.

3)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z2011r. Nr53, poz.273, Nr84, poz.455, Nr117, poz.677 iNr230, poz.1371.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 347

§12.

1. Zawiadomienie osposobie załatwienia sprawy, októrym mowa wart.11 ust.4 ustawy, zawiera wszczególności informację odziałaniach podjętych wzwiązku zusunięciem niezgodności iowyniku postępowania wyjaśniającego, awprzypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego zurzędu – także datę jego wszczęcia.

2. Wprzypadku postępowania wszczętego na wniosek zawiadomienie jest przekazywane wnioskodawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania, zgodnie zformą, jaką wnioskodawca określił we wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie określił formy otrzymania zawiadomienia, zawiadomienie jest przekazywane zgodnie zformą, wjakiej wniosek wpłynął do organu. Rozdział 4 Sposób zapisu igromadzenia wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców irejestrach zamieszkania cudzoziemców danych oimionach inazwiskach cudzoziemców § 13.

1. Imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zapisywane wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców irejestrach zamieszkania cudzoziemców zgodnie zpisownią wynikającą zaktu urodzenia.

2. Wprzypadku innym niż opisany wust.1 imię (imiona) inazwisko cudzoziemca są zapisywane wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców irejestrach zamieszkania cudzoziemców wpisowni oryginalnej opartej na alfabecie łacińskim, na podstawie danych zawartych wdokumencie podróży lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość iobywatelstwo cudzoziemca. §14. Jeżeli wzapisie imienia (imion) albo nazwiska cudzoziemca występują różnice pomiędzy jego dokumentem podróży lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo a sporządzonymi dla niego polskimi aktami stanu cywilnego, dane te są zapisywane wrejestrze PESEL oraz wrejestrach mieszkańców irejestrach zamieszkania cudzoziemców równorzędnie na podstawie zarówno dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość iobywatelstwo, jak iaktów stanu cywilnego. §15. Do rejestracji nazwiska cudzoziemca, który wwyniku zawarcia związku małżeńskiego przyjął nazwisko małżonka lub połączył dotychczasowe nazwisko zdotychczasowym nazwiskiem małżonka, stosuje się art.10 ust.6 ustawy. Rozdział 5 Przepis końcowy §16. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 347 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1710

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-15 poz. 1450

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Monitor Polski 2004 nr 13 poz. 222

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1622

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.