Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 453 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania „Odznaki Straży Granicznej”

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-04-26
Data wydania:2012-04-13
Data wejscia w życie:2012-05-11
Data obowiązywania:2012-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 453 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 453

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 13 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad itrybu nadawania „Odznaki Straży Granicznej” Na podstawie art.7a pkt 2ustawy zdnia 12 października 1990r. oStraży Granicznej (Dz.U. z2011r. Nr116, poz.675, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 17 marca 1997r. wsprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad itrybu nadawania „Odznaki Straży Granicznej” (Dz.U. Nr38, poz.233) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 3ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Odznakę nadaje Komendant Główny Straży Granicznej zwłasnej inicjatywy albo na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej bądź kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.”;

2) załącznik nr1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1ust. 2rozporządzenia M Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr117, poz.677, Nr170, poz.1015, Nr171, Z poz.1016 iNr230, poz.1371.

1)

Dziennik Ustaw –2–

zdnia 13 kwietnia 2012 r. (poz.453)

Poz. 453

z. ……. ) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Załącznik do

WZÓR WZÓ

(wypełnić pismem drukowanym)

WNIOSEK O NADANIE „ODZNAKI STRAŻY GRANICZNEJ”

2. NAZWISKO

(wypełnić dużymi literami)

1. Nr ewidencyjny PESEL

4. Data urodzenia

3. IMIONA

(wypełnić dużymi literami)

5. Miejscowość urodzenia

6. Imię ojca

……………. ……………. ……………. rok miesiąc dzień

7. Miejsce zameldowania na pobyt stały ………………………………………………………………….

(województwo)

………………………………………………………………….

(miasto, dzielnica, gmina)

………………………………………………………………….

(kod pocztowy i miejsce zameldowania)

………………………………………………………………….

(ulica, nr domu, nr lokalu)

8. Dokument tożsamości

DOWÓD OSOBISTY

…………………………………………….

(data wydania)

………………………………………………

(seria, numer)

………..……………………………………………………..

(województwo, miasto, dzielnica, gmina)

………………………………………………

(wystawca dokumentu)

9. Stopień

10. Stanowisko służbowe

11. Miejsce służby

12. Uzasadnienie wniosku:

Dziennik Ustaw –3– Poz. 453

13. Jednostka organizacyjna Straży Granicznej/komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej sporządzająca wniosek

(pieczęć)

data .................................... r.

........................................................

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej/ kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej)

14. Ewentualne dodatkowe opinie

15. WNOSZĘ O NADANIE „ODZNAKI STRAŻY GRANICZNEJ”

(pieczęć)

data .................................... r.

16. Rozkaz o nadaniu odznaki Rozkaz nr ........................... z dnia ............................. Legitymacja nr ............................................................

(pieczęć)

........................................................

(podpis wnioskodawcy)

Komendant Główny Straży Granicznej

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 453 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

  Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie (...)

 • Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

  Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Mandat karny a przepisy porządkowe

  5 czerwca 2006 r weszło w życie rozporządzenia MSWiA (Dz.U. 2006 r. Nr 94, poz. 653) w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie (...)

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-09 poz. 1195

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania „Odznaki Straży Granicznej”

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-20 poz. 1607

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-15 poz. 1550

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-16 poz. 392

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.