Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 511 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-14
Data wydania:2012-04-24
Data wejscia w życie:2012-05-29
Data obowiązywania:2012-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 511 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Poz. 511

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 24 kwietnia 2012r. wsprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981) zarządza się, co następuje: lać: §1.1.Projekty zagospodarowania złóż sporządzane wgranicach projektowanego obszaru górniczego powinny okreś-

1) ptymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów złoża, wszczególności przez kompleksowe iracjonalne wykoo rzystanie kopaliny głównej ikopalin towarzyszących, zuwzględnieniem: a) geologicznych warunków występowania złoża, b) technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny, c) rzewidywanego sposobu likwidacji zakładów górniczych, ochrony zasobów pozostawionych wzłożu po zakończep niu eksploatacji oraz rekultywacji gruntów podziałalności górniczej;

2) ziałania niezbędne wzakresie ochrony środowiska, wtym technologię eksploatacji zapewniającą ograniczenie ujemd nych wpływów na środowisko. 2.Wprojektach zagospodarowania złóż określa się:

1) asoby przemysłowe, będące częścią zasobów bilansowych lub pozabilansowych złoża, a w przypadku wód leczniz czych, termalnych isolanek – zasobów eksploatacyjnych złoża, wgranicach projektowanego obszaru górniczego lub wydzielonej części złoża przewidzianej do zagospodarowania, które mogą być przedmiotem uzasadnionej technicznie iekonomicznie eksploatacji przy uwzględnieniu wymagań określonych wprzepisach prawa, wtym wymagań dotyczących ochrony środowiska;

2) asoby nieprzemysłowe, będące częścią zasobów bilansowych złoża niezaliczoną dozasobów przemysłowych wobszaz rze przewidzianym do zagospodarowania, których eksploatacja może stać się uzasadniona wwyniku zmian technicznych, ekonomicznych lubzmian wprzepisach prawa, wtym dotyczących wymagań ochrony środowiska;

3) traty wzasobach przemysłowych inieprzemysłowych, będące częścią tych zasobów przewidzianą do pozostawienia s wzłożu, której na skutek zamierzonego sposobu eksploatacji nie można wyeksploatować wprzewidywalnej przyszłości, wsposób uzasadniony technicznie iekonomicznie;

4) zasoby operatywne dla złóż kopalin stałych, stanowiące zasoby przemysłowe pomniejszone oprzewidywane straty. 3.Udostępnienie iwydobywanie zasobów złoża projektuje się wsposób umożliwiający zagospodarowanie wprzyszłości części złoża nieobjętej zagospodarowaniem izagospodarowanie zasobów złóż występujących wjego sąsiedztwie.

1)

M inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr248, poz.1493 i Nr284, poz.1671).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 511

§2.1.Projekty zagospodarowania złóż sporządza się wformach opisowej, graficznej itabelarycznej.

2. Część opisowa projektów zagospodarowania złóż, z uwzględnieniem zamierzonego sposobu eksploatacji, rodzaju kopaliny iwarunków geologicznych prowadzenia eksploatacji, zawiera odpowiednio:

1) nformacje opołożeniu igranicach udokumentowanego złoża oraz zasobach złoża wraz zcharakterystyką uwarunkoi wań geograficznych, prawnych iochrony środowiska wpływających na ograniczenie możliwości eksploatacji złoża lub części złoża inalokalizację obiektów zakładu górniczego, określenie lokalizacji obiektów zakładu górniczego ograniczających możliwość eksploatacji;

2) kreślenie granic projektowanego obszaru iterenu górniczego, awprzypadku wód uznanych za kopaliny zuwzględnieo niem warunków hydrodynamicznych;

3) zasadnienie granic zamierzonej eksploatacji, przedstawienie sposobu imiejsca składowania nadkładu, projektowanych u filarów ochronnych, ze wskazaniem obiektów objętych ochroną, uzasadnieniem ich granic oraz określeniem warunków ewentualnej eksploatacji złoża objętego filarem ochronnym;

4) kreślenie miejsca isposobu udostępnienia złoża, proponowanych systemów eksploatacji kopaliny głównej, kopalin o towarzyszących i współwystępujących, z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, w szczególności hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich wraz z określeniem spodziewanych dopływów wody, sposobów odwadniania ijakości odpompowywanej wody oraz wpływu zamierzonej eksploatacji na powierzchnię terenu iobiekty budowlane;

5) kreślenie zagrożeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo eksploatacji iochronę zasobów oraz sposobów przeciwdziao łania tym zagrożeniom, zuwzględnieniem, wzależności odpotrzeb, warunków gazowych igeotermicznych;

6) kreślenie przewidywanej wielkości wydobycia kopalin idanych okolejności wybierania poszczególnych części złoża, o awzłożach wielopokładowych poszczególnych pokładów (wcelu ich zabezpieczenia przed niszczącą podbudową);

7) kreślenie warunków wtłaczania wód do górotworu, jeżeli wzwiązku zwydobywaniem kopaliny ze złoża projektuje się o wtłaczanie do górotworu wód pochodzących zodwodnienia zakładów górniczych, wód złożowych lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych oraztermalnych;

8) kreślenie kryteriów klasyfikacji zasobów złoża do przemysłowych lub nieprzemysłowych przy istniejących uwarunkoo waniach geologicznych, technicznych iekonomicznych, określenie sposobu ustalania iwielkości zasobów przemysłowych inieprzemysłowych wraz ze wskazaniem zakresu ich możliwych zmian;

9) kreślenie rodzaju iwielkości przewidywanych strat wzasobach przemysłowych, stopnia wykorzystania zasobów przeo mysłowych złoża wraz zuzasadnieniem oraz dla złóż kopalin stałych – wielkości zasobów operatywnych;

10) określenie stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów kopalin towarzyszących iwspółwystępujących;

11) kreślenie zasad, sposobu izakresu ochrony zasobów nieprzemysłowych iniezbędnych warunków dla ich przekwalifio kowania do zasobów przemysłowych lub strat wwyniku prowadzonej eksploatacji;

12) kreślenie przewidywanego sposobu likwidacji zakładu górniczego, ochrony pozostawionych zasobów wzłożu po zao kończeniu eksploatacji oraz przewidywanego sposobu rekultywacji gruntów po działalności górniczej;

13) harakterystykę warunków ekonomicznych prowadzenia eksploatacji iwykorzystania złoża, agdy te czynniki decydują c oklasyfikacji zasobów do przemysłowych inieprzemysłowych – przedstawienie szczegółowej analizy ekonomicznej;

14) opie dokumentów (wformie załączników), których treść ma istotne znaczenie dlaopracowanego projektu. k 3.Część graficzna projektów zagospodarowania złoża, stosownie do zamierzonego sposobu eksploatacji irodzaju kopaliny, zawiera:

1) apę lub mapy sytuacyjno-wysokościowe sporządzone w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie obszaru m przewidzianego do zagospodarowania zzaznaczeniem granic złoża, granic projektowanego obszaru iterenu górniczego granic sąsiednich obszarów iterenów górniczych dla tych samych kopalin, granic nieruchomości gruntowych, do których przysługuje wnioskodawcy tytuł prawny, obiektów chronionych igranic proponowanych filarów ochronnych, proponowanego miejsca lub miejsc udostępnienia złoża oraz proponowanego miejsca lub miejsc składowania nadkładu;

2) apę lub mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni zoznaczeniem przewidywanych zmian powstałych na skutek m eksploatacji, oznaczeniem stref iwielkości przewidywanych deformacji terenu, jego przydatności do zabudowy izagospodarowania;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 511

3) apy rozmieszczenia zasobów zakwalifikowanych do przemysłowych, nieprzemysłowych oraz strat związanych m zwcześniejszą eksploatacją;

4) rzekroje geologiczno-górnicze, adla złóż eksploatowanych odkrywkowo – przekroje zawierające oznaczenie zasobów p przemysłowych, nieprzemysłowych istrat;

5) apy przedstawiające sposób korzystania ze środowiska, jego przekształceń iochrony. m 4.Na mapie określonej wust. 3 pkt1 zaznacza się:

1) wyrobiska górnicze wprzypadku wcześniejszego prowadzenia robót górniczych;

2) iejsca wyrobisk udostępniających ieksploatacyjnych oraz obszarów złoża wyeksploatowanego dla złóż zagospodarom wanych;

3) ranice obszaru spływu wód do ujęcia, granice oddziaływania ujęcia igranice obszaru zasobowego dla wód podziemg nych uznanych za kopaliny. 5.Część tabelaryczna projektów zagospodarowania złoża zawiera tabele obliczenia zasobów przemysłowych inieprzemysłowych wobszarze przewidzianym do zagospodarowania, awprzypadku złóż kopalin stałych również zasobów operatywnych iprzewidywanych strat oraz tabelę zbiorczą wyników obliczeń. 6.Dane zawarte wtabelach, októrych mowa wust. 5, uwzględniają stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok sporządzenia projektu zagospodarowania złoża. Jeżeli projekt zagospodarowania złoża jest sporządzany wokresie od dnia 1stycznia do dnia 31 marca, dane, októrych mowa wust. 5, uwzględniają stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, októrym mowa wzdaniu pierwszym. §3.Dodatek do projektu zagospodarowania złoża powinien spełniać wymagania przewidziane dla projektów zagospodarowania złóż iuwzględniać różnice wstosunku doprojektu zagospodarowania złoża. §4.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Środowiska: M. Korolec

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia 27 czerwca 2005r. wsprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz.U. Nr128, poz.1075 oraz z2006r. Nr107, poz.735), które na podstawie art. 224 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981) traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 511 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-20 poz. 951

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1790

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-02 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-27 poz. 1667

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.