Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-16
Data wydania:2012-01-05
Data wejscia w życie:2012-01-24
Data obowiązywania:2012-01-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 stycznia 2012r. Pozycja 52

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

1) zdnia 5 stycznia2012r. wsprawie zadań służby medycyny pracy Na podstawie art. 8ustawy zdnia 27 czerwca 1997r. osłużbie medycyny pracy (Dz. U. z2004r. Nr125, poz.1317, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione wart. 6ust. 1ustawy zdnia 27 czerwca 1997r. osłużbie medycyny pracy, wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych, zwanych dalej „pracownikami”, lub pozostających w stosunku służbowym, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez niego zakładach pracy iinnych jednostkach organizacyjnych. §2. Zadaniami służby medycyny pracy, októrych mowa w§ 1, są:

1) naliza warunków służby ipracy wzakresie występowania czynników szkodliwych iuciążliwych specyficznych dla a warunków służby funkcjonariusza oraz pracy pracownika;

2) prowadzenie grup dyspanseryjnych wstosunku do funkcjonariuszy;

3) rowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej wzakresie stresu zawodowego ijego następstw oraz zapobiegania p skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

4) ozpoznawanie i analiza zagrożeń dla zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach specjalistycznych, r wtym antyterrorystycznych oraz wlaboratorium kryminalistycznym, oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom;

5) spółdziałanie zdowódcami jednostek wzapewnieniu warunków służby eliminujących ich negatywny wpływ na zdrow wie funkcjonariuszy związany wszczególności zwykonywaniem prac podwodnych wzakresie ratowniczym oraz bojowym;

6) rowadzenie działalności profilaktycznej wśród ratowników wysokościowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz p personelu latającego Policji, Państwowej Straży Pożarnej iStraży Granicznej wwarunkach przeciążenia, wysokiego ciśnienia atmosferycznego, wibracji, hałasu oraz czynników chemicznych ropopochodnych;

7) liminowanie zagrożeń zdrowia związanych z zakwaterowaniem, w szczególności w warunkach ćwiczeń poligonoe wych, podczas misji pokojowych oraz zdarzeń kryzysowych;

8) kwalifikowanie funkcjonariuszy oraz pracowników na turnusy antystresowe iprofilaktyczno-rehabilitacyjne;

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1ust. 2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr248, poz.1491).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2006r. Nr141, poz.1011, z2008r. Nr220, poz.1416 iNr234, poz.1570 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 52

9) romadzenie, przechowywanie iprzetwarzanie informacji odziałalności służby medycyny pracy oraz przekazywanie g danych statystycznych wtym zakresie dyrektorowi komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, realizującej zadania zzakresu działalności leczniczej, przez podmioty lecznicze utworzone inadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

3)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 25 września 2001r. wsprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. Nr118, poz.1270), które utraciło moc zdniem 27 czerwca 2010r. na podstawie art. 3ustawy zdnia 17 października 2008r. ozmianie ustawy osłużbie medycyny pracy (Dz. U. Nr220, poz.1416).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Służba BHP w firmie

  Czy pracodawca zatrudniający ponad 100 osób może zatrudnić na stanowisko Inspektora BHP osobę na podstawie umowy zlecenia czy wymogiem jest umowa o pracę? Jeśli umowa (...)

 • Zatrudnianie inspektora BHP

  Jeżeli specjalista d/s BHP przebywa na długim zwolnieniu lekarskim - pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na jego miejsce innego inspektora BHP np. na umowę na (zastępstwo)?

 • Służba BHP

  Jesteśmy firmą zatrudniającą ok 20 pracowników (raz 19, raz 21). Nie posiadamy służby BHP. Osoba zarządzająca pracownikami nie ma również ukończonego żadnego (...)

 • BHP i PPOŻ w firmie

  Pracodawca zorganizował w zakładzie pracy służby bhp i ppoż, zatrudniając osobę na umowę o pracę.Czy pracodawca może zorganizować takie służby zlecając, umową (...)

 • Praca w godzinach nocnych

  Pracownicy tzw. produkcyjni naszego zakładu pracują w systemie 3-zmianowym. Część z pracowników dostarczyła zaświadczania lekarskie, że ze względu na stan zdrowia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-23 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1223

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 102

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.