Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 520 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-15
Data wydania:2012-05-08
Data wejscia w życie:2012-05-30
Data obowiązywania:2012-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 520 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 520

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 8 maja 2012r. wsprawie nadania pracownikom zatrudnionym wurzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne wzakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego Na podstawie art.95 § 5 ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. z2008r. Nr133, poz.848, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) prawnienia pracowników zatrudnionych w urzędach górniczych, wykonujących czynności inspekcyjno-techniczne u wzakładach górniczych, zwanych dalej „inspektorami”, do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego;

2) ykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien; w

3) asady isposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien. z §

2. Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) rt.178, art.179, art.181, art.183, art.184 ust. 3, art.187 oraz art.188 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geoa logiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981);

2) rt.93 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z2010r. Nr243, poz.1623, zpóźn. zm.2)), dotyczące a obiektów budowlanych zakładu górniczego wrozumieniu ustawy zdnia 9czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze. §

3. Upoważnienia do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego wydaje:

1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – inspektorom zatrudnionym w Wyższym Urzędzie Górniczym;

2) yrektor właściwego okręgowego urzędu górniczego – inspektorom zatrudnionym wtym okręgowym urzędzie górnid czym;

3) yrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego – inspektorom zatrudnionym wSpecjalistycznym Urzędzie Górniczym. d §

4. Upoważnienie do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę wydania oraz termin ważności upoważnienia;

3) powołanie podstawy prawnej wydania upoważnienia;

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr214, poz.1344 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307 iNr225, poz.1466 oraz z2011r. Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1431 iNr244, poz.1454.

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr32, poz.159, Nr45, poz.235, Nr94, poz.551, Nr135, poz.789, Nr142, poz.829, Nr185, poz.1092 iNr232, poz.1377 oraz z2012 r. poz.472.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 520

4) imię inazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego inspektora;

5) określenie wykroczeń, wodniesieniu do których inspektor został upoważniony do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego;

6) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

7) podpis organu wydającego upoważnienie oraz pieczęć urzędową. §

5. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zdnia 15października 2002r. wsprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych wokręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego (Dz.U. Nr174, poz.1421). §

6. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 520 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1421

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1422

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-18 poz. 1330

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.