Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 522 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-16
Data wydania:2012-04-27
Data wejscia w życie:2012-05-31
Data obowiązywania:2012-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 522 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 522

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 27 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się oudzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540, z2010r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne (Dz. U. Nr 161, poz. 1085 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1008) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zawiadomienie o przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, zwanej dalej „koncesją”, lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, zwanego dalej „zezwoleniem”, ogłasza się na tablicy ogłoszeń urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra.”, b) w ust. 2: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Zawiadomienie o przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji lub zezwolenia, zwanym dalej „przetargiem”, powinno określać:”, – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przedmiot przetargu;”;

2) w § 2: a) w ust. 1: – po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: „3a) eklarowana podstawa opodatkowania podatkiem od gier, jaką podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji d lub zezwolenia planuje osiągnąć w działalności prowadzonej na podstawie koncesji lub zezwolenia w kasynie gry lub salonie gry bingo pieniężne, którego dotyczy złożona oferta;   3b) ielkość powierzchni kasyna gry przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych;”, w

1)

 inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa M Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 522

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) twierdzone przez organ udzielający koncesji lub zezwolenia lub organ właściwy w sprawach kontroli niedos trzymanie warunków deklarowanych w ofercie przez podmiot, który uzyskał koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu, w okresie trzech lat od uzyskania koncesji lub zezwolenia, przy czym stwierdzone niedotrzymanie warunków deklarowanych w ofercie bierze się pod uwagę w przetargach ogłoszonych w okresie sześciu lat od uzyskania koncesji lub zezwolenia.”, b) w ust. 2: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Przez użyte w ust. 1 pkt 1, 3b i 10 określenia:”, – w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: „5) owierzchnia kasyna gry przeznaczona bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych – należy rozumieć p powierzchnię pomieszczeń, w których znajdują się automaty lub urządzenia do gier lub stoły do gier i w których prowadzone są gry;  

6) iedotrzymanie warunków deklarowanych w ofercie – należy rozumieć zmianę warunków wykonywania dzian łalności w stosunku do deklarowanych w ofercie w zakresie kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 3b, oznaczającą odpowiednio: a) bniżenie atrakcyjności lokalizacji kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne w związku ze zmianą lokalio zacji na inną, która w ramach kryteriów oceny ofert otrzymałaby mniejszą liczbę punktów w dniu dokonywania tej oceny, b) krócenie godzin otwarcia kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne, które w ramach kryteriów oceny ofert s wpłynęłoby na otrzymanie mniejszej liczby punktów w dniu dokonywania tej oceny, albo c) mniejszenie powierzchni kasyna gry przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych, które z w ramach kryteriów oceny ofert wpłynęłoby na otrzymanie mniejszej liczby punktów w dniu dokonywania tej oceny.”, c) o ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: p „2a. Podstawę opodatkowania podatkiem od gier, o której mowa w ust. 1 pkt 3a i 5, wskazuje się dla każdego roku prowadzenia działalności na podstawie koncesji lub zezwolenia, począwszy od dnia rozpoczęcia tej działalności.”, d) uchyla się ust. 5;

3) w § 6 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) okonuje oceny ofert i ich uszeregowania, umieszczając na pierwszym miejscu ofertę, która uzyskała najwiękd szą liczbę punktów.”;

4) w § 7 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustalenia komisji przetargowej zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2;”;

5) w załączniku do rozporządzenia: a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Deklarowana podstawa opodatkowania podatkiem od gier, jaką podmiot ubiegający się oudzielenie koncesji lub zezwolenia planuje osiągnąć wdziałalności prowadzonej na podstawie koncesji lub zezwolenia wkasynie gry lub salonie gry bingo pieniężne, którego dotyczy złożona oferta:

1) pkt  – w  przypadku zadeklarowania najwyższej podstawy opodatkowania podatkiem od gier przez podmiot 3 bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia;

2) pkt – w przypadku zadeklarowania drugiej pod względem wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od 2 gier przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia;

3) pkt – w przypadku zadeklarowania trzeciej i kolejnej pod względem wysokości podstawy opodatkowania po1 datkiem od gier przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia. 3b. Wielkość powierzchni kasyna gry przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych:

1) pkt – w przypadku zadeklarowania największej powierzchni przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie gier 3 hazardowych przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 522

2) pkt – w przypadku zadeklarowania drugiej pod względem wielkości powierzchni przeznaczonej bezpośrednio 2 na prowadzenie gier hazardowych przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji;

3) pkt  – w  przypadku zadeklarowania trzeciej i  kolejnej pod względem wielkości powierzchni przeznaczonej 1 bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji.”, b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. Stwierdzone przez organ udzielający koncesji lub zezwolenia lub organ właściwy wsprawach kontroli niedotrzymanie warunków deklarowanych wofercie przez podmiot, który uzyskał koncesję lub zezwolenie wwyniku przetargu, wokresie trzech lat od uzyskania koncesji lub zezwolenia, przy czym stwierdzone niedotrzymanie warunków deklarowanych w ofercie bierze się pod uwagę w przetargach ogłoszonych wokresie sześciu lat od uzyskania koncesji lub zezwolenia:

1) pkt – w przypadku gdy nie stwierdzono niedotrzymania warunków deklarowanych w ofercie przez podmiot 2 bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia;

2) pkt – w przypadku podmiotów, które dotychczas nie uzyskały koncesji lub zezwolenia w wyniku przetargu, 1 w tym dotychczas nie przystępowały do przetargu, lub uzyskały koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu winnym okresie;

3) pkt – w przypadku gdy stwierdzono co najmniej jeden przypadek niedotrzymania warunków deklarowanych 0 w ofercie przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia.”. §

2. Do przetargów, w których zawiadomienie o przetargu ogłoszono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, i niezakończonych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe. § 3. W stosunku do podmiotów, które uzyskały koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu przeprowadzonego z zastosowaniem przepisów dotychczasowych, wymogu, o którym mowa w § 2 ust. 2a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w zakresie wskazania wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od gier, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 tego rozporządzenia, nie stosuje się. § 4. Kryterium oceny ofert, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do koncesji i zezwoleń uzyskanych najwcześniej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. M. Orłowska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 522 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-16 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1156

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-01 poz. 1085

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-09 poz. 142

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie kartonów do gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1072

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.