Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-18
Data wydania:2012-05-07
Data wejscia w życie:2012-06-02
Data obowiązywania:2012-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 543

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII ITELEWIZJI zdnia 7 maja 2012r. wsprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie zgóry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w2013r. Na podstawie art.3 ust. 5 i6 ustawy zdnia 21 kwietnia 2005r. oopłatach abonamentowych (Dz.U. Nr85, poz.728, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych wroku kalendarzowym 2013 wwysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 5,65 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego iradiofonicznego – 18,65 zł za jeden miesiąc. §

2. Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych zgóry za okres dłuższy niż jeden miesiąc wroku kalendarzowym 2013 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące zgóry, b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące zgóry, c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy zgóry, d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy zgóry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego iradiofonicznego: a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące zgóry, b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące zgóry, c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy zgóry, d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy zgóry. §

3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych wroku kalendarzowym 2013, po uwzględnieniu zniżek, októrych mowa w§2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 11,00 zł za dwa miesiące, b) 16,30 zł za trzy miesiące, c) 32,20 zł za sześć miesięcy, d) 61,00 zł za rok kalendarzowy;

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr157, poz.1314, z2010r. Nr13, poz.70 iNr152, poz.1023 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 543

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego iradiofonicznego: a) 36,20 zł za dwa miesiące, b) 53,70 zł za trzy miesiące, c) 106,30 zł za sześć miesięcy, d) 201,40 zł za rok kalendarzowy. §

4. Opłaty wnoszone na poczet 2013r. mogą być przyjmowane w2012r. według stawek obowiązujących od dnia 1stycznia 2013r. §

5. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji: J. Dworak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-07 poz. 1428

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-14 poz. 628

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-20 poz. 558

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 548

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-15 poz. 566

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.