Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-18
Data wydania:2012-05-09
Data wejscia w życie:2012-05-18
Data obowiązywania:2012-04-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 551

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 9 maja 2012r. wsprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Na podstawie art.24 ust.2 ustawy zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej (Dz.U.z2009r. Nr175, poz.1362, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej wramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwanej dalej „pomocą”. §2.1. Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2006r. Nr139, poz.992, z późn. zm.2)).

2. Pomoc przysługuje wwysokości 100 zł miesięcznie.

3. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu. §3.1. Pomoc jest wypłacana wterminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, októrym mowa w§2 ust.1, ijest realizowana przez organ właściwy wrozumieniu ustawy zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych.

2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje wdrodze decyzji administracyjnej.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego wustawie zdnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. §4. Pomocy udziela się na wniosek osoby, októrej mowa w§2 ust.1, złożony do organu określonego w§3 ust.1. §5.1. Wniosek, októrym mowa w§4, składa się wterminie do dnia 31 maja 2012r., awprzypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, wktórym decyzja oprzyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

2. Wniosek, októrym mowa w§4, złożony po terminie określonym w ust.1, pozostawia się bez rozpoznania.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr202, poz.1551, Nr219, poz.1706 iNr221, poz.1738, z2010r. Nr28, poz.146, Nr40, poz.229, Nr81, poz.527, Nr125, poz.842 iNr217, poz.1427 oraz z2011r. Nr81, poz.440, Nr106, poz.622 iNr149, poz.887.

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr222, poz.1630, z2007r. Nr64, poz.427, Nr105, poz.720, Nr109, poz.747, Nr192, poz.1378 iNr200, poz.1446, z2008r. Nr70, poz.416, Nr138, poz.872 i875, Nr223, poz.1456 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr97, poz.800 i Nr219, poz.1706, z2010r. Nr50, poz.301 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016 iNr205, poz.1212.

1)

Dziennik Ustaw §6.

1. Pomoc jest finansowana zbudżetu państwa.

2. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym zzakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.

3. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowany jest przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa. §7. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia, zmocą od dnia 1 kwietnia 2012r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk –2– Poz. 551

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-08 poz. 641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1746

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-07 poz. 1262

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Monitor Polski 2012 poz. 318

  Uchwała Nr 75 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-28 poz. 732

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.