Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 557 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-21
Data wydania:2012-04-27
Data wejscia w życie:2012-06-05
Data obowiązywania:2012-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 557 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 maja 2012 r. Poz. 557

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 27 kwietnia 2012r. wsprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych Na podstawie art.46 ust. 2ustawy zdnia 22 sierpnia 1997r. oochronie osób imienia (Dz.U. z2005r. Nr145, poz.1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.

1. Rozporządzenie określa:

1) zczegółowe zasady wydawania przez Komendanta Głównego Policji upoważnień do kontroli działalności specjalis stycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2) ryb wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami t ochronnymi.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób imienia. § 2.

1. Upoważnienie do kontroli działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, zwane dalej „upoważnieniem”, wydaje Komendant Główny Policji.

2. Upoważnienie wydaje się policjantowi pełniącemu służbę w Komendzie Głównej Policji, komendzie wojewódzkiej Policji lub Komendzie Stołecznej Policji, wykonującemu zadania z zakresu nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi – na wniosek, odpowiednio, dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) topień policyjny, imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej policjanta oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, s w której policjant pełni służbę;

2) azwę lub firmę oraz siedzibę i adres siedziby, jeżeli podmiot objęty kontrolą jest osobą prawną albo jednostką organin zacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres siedziby, jeżeli podmiot ten jest osobą fizyczną;

3) umer i datę wydania koncesji, określenie jej zakresu i formy świadczonych usług albo numer i datę uzgodnienia planu n ochrony jednostki, w której ochronę sprawuje wewnętrzna służba ochrony, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, lub numer i datę wydania zezwolenia na utworzenie tej służby ochrony;

4) określenie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej;

 inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia M Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 

2) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 Z i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr170, poz.1015 iNr171, poz.1016.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 557

5) określenie rodzaju kontroli i jej zakresu przedmiotowego;

6) określenie miejsca przeprowadzenia kontroli;

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

4. Upoważnienie powinno zawierać:

1) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;

4) topień policyjny, imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej policjanta upoważnionego do przeprowadzenia kontros li oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;

6) określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu jej zakończenia;

7) podpis i okrągłą pieczęć organu kontroli;

8) datę i miejsce wydania upoważnienia;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu objętego kontrolą.

5. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może przedłużyć określony w upoważnieniu czas trwania kontroli. Do przedłużania czasu trwania kontroli przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. § 3. Upoważnienie uprawnia do wstępu na teren kontrolowanego obszaru lub obiektu oraz do dostępu do wiadomości stanowiących informację niejawną, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli. § 4. Kontrole mogą być prowadzone:

1) ze względu na zakres, jako: a) problemowe – obejmujące wybrany zakres zagadnień związanych z ochroną lub prowadzoną działalnością ochronną, b) kompleksowe – obejmujące całokształt zagadnień związanych z ochroną lub prowadzoną działalnością ochronną;

2) ze względu na tryb ich wszczynania, jako: a) lanowe – wynikające z rocznych planów kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, sporządzap nych przez właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji) i  zatwierdzanych przez Komendanta Głównego Policji, b) doraźne – interwencyjne, wynikające z potrzeby zbadania nagłych zdarzeń. § 5. Policjant wskazany w upoważnieniu, zwany dalej „kontrolującym”, przed przystąpieniem do kontroli jest obowiązany okazać legitymację służbową i upoważnienie kierownikowi jednostki, w której utworzono wewnętrzną służbę ochrony, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, lub osobie upoważnionej przez tego kierownika.

§ 6. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego pozwolenie na broń na okaziciela, albo przedsiębiorcy, który powołał wewnętrzną służbę ochrony, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, albo kierownika jednostki, w której utworzono taką służbę, lub osób przez nich upoważnionych, zwanych dalej „kontrolowanymi”. § 7.

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, po jednym egzemplarzu dla kontrolującego, kontrolowanego i kierownika jednostki chronionej przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) azwę i  adres siedziby kontrolowanej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej oraz miejsce przeprowadzenia n kontroli;

2) imię i nazwisko kontrolowanego;

3) stopień policyjny, imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego;

4) zakres i czas trwania kontroli;

5) ustalenia i wnioski;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 557

6) alecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbroz jonej formacji ochronnej do przepisów prawa;

7) termin realizacji zaleceń.

3. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

4. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może wnieść do protokołu, przed jego podpisaniem, pisemne zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia kontroli, ustaleń i wniosków z kontroli oraz wpisanych do protokołu zaleceń i terminu ich realizacji.

5. Podpisanie protokołu następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych.

6. W  przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje kontrolujący i  umieszcza w nim adnotację o przyczynie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego. § 8.

1. Kontrolujący może utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik audiowizualnych.

2. Nośniki obrazu lub dźwięku, na których utrwalono przebieg czynności kontrolnych, załącza się do protokołu, o którym mowa w§ 7ust.

1. § 9. Czynności, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, są wykonywane poprzez sprawdzenie:

1) zgodności organizacji ochrony z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2) zgodności faktycznie wykonywanych czynności ochronnych z dokumentacją ochronną;

3) prawnień pracowników ochrony do wykonywania czynności w ramach specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronu nej;

4) zakresu i prawidłowości wykonywania zadań ochronnych przez poszczególnych pracowników ochrony;

5) zgodności wyposażenia pracowników ochrony z warunkami wynikającymi z planu ochrony lub z innej dokumentacji określającej zasady wykonywania zadań ochronnych na poszczególnych stanowiskach;

6) warunków przechowywania broni i amunicji oraz zgodności ewidencji broni i amunicji ze stanem faktycznym;

7) prawidłowości prowadzenia dokumentacji ochronnej. § 10.

1. Przed wejściem na teren obszarów i obiektów, w których prowadzona jest ochrona, lub na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony osób i mienia kontrolujący jest obowiązany okazać legitymację służbową oraz upoważnienie.

2. Kontrolujący może żądać:

1) dostępniania dokumentacji ochronnej lub wglądu w nią od osób upoważnionych do prowadzenia dokumentacji lub u dysponowania nią;

2) stnych lub pisemnych wyjaśnień w  sprawach będących przedmiotem kontroli od kontrolowanego i  pracowników u ochrony; z ustnych wyjaśnień kontrolujący w razie potrzeby sporządza protokół.

3. Kontrolujący ma prawo wstępu na teren kontrolowanego obiektu poza godzinami, w jakich prowadzona jest w nim działalność, tylko w  obecności kierownika jednostki chronionej przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną lub osoby przez niego upoważnionej. § 11.

1. Do kontroli działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Roczne plany kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zatwierdzone przez właściwych komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji), zachowują ważność do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wejście w życie niniejszego rozporządzenia. § 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (Dz. U. Nr 116, poz. 752). § 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 557 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-17 poz. 1257

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-03 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 415

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.