Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 599 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-29
Data wydania:2012-05-24
Data wejscia w życie:2012-06-01
Data obowiązywania:2012-06-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 599 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 599

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków itrybu przyznawania pomocy finansowej wramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Na podstawie art.29 ust. 1 pkt1 iust. 1a pkt2 i3 ustawy zdnia 7 marca 2007 r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 19 marca 2009 r. wsprawie szczegółowych warunków itrybu przyznawania pomocy finansowej wramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr48, poz.390, z2010 r. Nr94, poz.608 oraz z2011 r. Nr93, poz.543) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 16 dodaje się ust. 12 wbrzmieniu: „12. Do zapisobiercy windykacyjnego, który wwyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, które były objęte wnioskiem opomoc złożonym przez tego rolnika, przepisy ust. 1–9 oraz ust. 11 stosuje się odpowiednio.”;

2) w§ 16a dodaje się ust. 12 wbrzmieniu: „12. Do zapisobiercy windykacyjnego, który wwyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1–9 oraz ust. 11 stosuje się odpowiednio.”;

3) w§ 18: a) wust. 2: – wpkt2 dodaje się lit.c wbrzmieniu: „c) ystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć wdniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, w októrym mowa w§ 4 ust. 1 pkt3 albo § 15 ust. 1 pkt2 lit. a, albo § 16 ust. 1, albo § 16a ust. 1, albo § 16b ust. 1, albo § 16c ust. 1 pkt1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania ibędąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika;”, – wpkt2a dodaje się lit. c wbrzmieniu: „c) ystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć wdniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, w októrym mowa w§ 5 ust. 1 pkt2 lit. b albo § 15 ust. 1 pkt2 lit. a, albo § 16 ust. 1, albo § 16a ust. 1, albo §16b ust. 1, albo § 16c ust. 1 pkt1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania ibędąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika;”,

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011 r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008 r. Nr98, poz.634, Nr214, poz.1349 iNr237, poz.1655, z2009 r. Nr20, poz.105, z2010 r. Nr76, poz.490 iNr148, poz.993, z2011 r. Nr205, poz.1202 oraz z2012 r. poz.243.

1)

Dziennik Ustaw b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a wbrzmieniu: „2a. Wprzypadku, októrym mowa wust. 2 pkt1, rolnik zwraca jedynie część pomocy na zalesianie wypłaconą do tej części zalesionych gruntów, które nie zostały przekwalifikowane na grunt leśny zuwagi na negatywną ocenę udatności uprawy leśnej.”, c) wust. 3 dodaje się pkt3 wbrzmieniu: „3) ystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, w októrym mowa w§ 4 ust. 1 pkt3 albo § 5 ust. 1 pkt2 lit. b, albo § 15 ust. 1 pkt2 lit. a, albo § 16 ust. 1, albo §16a ust. 1, albo § 16b ust. 1, albo § 16c ust. 1 pkt1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania ibędąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i3b wbrzmieniu: „3a. Wprzypadku, októrym mowa wust. 2 pkt3, rolnik zwraca jedynie część pomocy na zalesianie wypłaconą do gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz innego rolnika niespełniającego warunków, októrych mowa w§ 15 ust. 1 i

3. 3b. Zwrotu, októrym mowa wust. 2 pkt3, nie dokonuje się wprzypadku, októrym mowa wart.44 ust. 3 rozporządzenia nr1974/2006.”, e) ust. 5 i6 otrzymują brzmienie: „5. Rolnikowi nie wypłaca się pomocy na zalesianie wkolejnych latach następujących po stwierdzeniu okoliczności powodujących konieczność zwrotu tej pomocy wpełnej wysokości za cały okres jej pobierania, przy czym wprzypadku określonym wust.:

1) a – pomocy tej nie wypłaca się wkolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych okoliczności do grun2 tów, które nie zostały przekwalifikowane na grunt leśny zuwagi na negatywną ocenę udatności uprawy leśnej;

2) – pomocy tej nie wypłaca się wkolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych okoliczności do gruntów, 3 na których uprawa leśna została zlikwidowana;

3) a – pomocy tej nie wypłaca się wkolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych okoliczności do grun3 tów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz innego rolnika niespełniającego warunków, októrych mowa w§ 15 ust. 1 i3.

6. Wprzypadku nieprzekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny zprzyczyn innych niż wymienione wust. 2 pkt1, do nieprzekwalifikowanego gruntu rolnikowi nie wypłaca się premii pielęgnacyjnej wpiątym roku od zalesienia oraz premii zalesieniowej począwszy od piątego roku od zalesienia.”. §

2. Do postępowań wsprawach dotyczących przyznania izwrotu pomocy finansowej wramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1czerwca 2012 r. Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi: M.Sawicki –2– Poz. 599

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 599 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

  Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

 • Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji

  Jak właściciel nieruchomości może dokonać wyłączenia gruntu rolnego na grunt pod zabudowę jednorodzinną? Moja działka (łąka) jest "wysepką" wśród okolicznych (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Rekultywacja terenów pogórniczych

  Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów (...)

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.